Nya politiska majoriteten måste ta ett större ansvar för kulturen | Stockholms Fria

Debatt


Mats Berglund (MP)
  • Istället för att skicka polis på graffitimålare eller badhusockupanter så ska vi ta tillvara engagemanget varhelst det uppstår och inta en uppmuntrande attityd. Det tycker Mats Berglund.
  • Istället för att skicka polis på graffitimålare eller badhusockupanter så ska vi ta tillvara engagemanget varhelst det uppstår och inta en uppmuntrande attityd. Det tycker Mats Berglund.
Stockholms Fria

Nya politiska majoriteten måste ta ett större ansvar för kulturen

Efter valet har ett nytt politiskt landskap vuxit fram där en rad omprioriteringar måste göras. Det gäller inte minst på det kulturpolitiska området. Det skriver Mats Berglund, gruppledare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms stads kulturnämnd.

Den nya politiska majoriteten i Stockholms kommunfullmäktige såväl som i regeringen måste ta ett större ansvar för kulturen och kulturens tillväxt. I Stockholm har kulturens andel av budgeten minskat flera år i rad. Även räknat på kostnad per invånare i Stockholm har vi sett samma rörelse. Den utvecklingen måste brytas. Men budgeten och kulturens kostnader är naturligtvis inte allt.

Viktigare är hur man väljer att använda pengarna och hur man kommunicerar kulturpolitiken för att stärka kulturlivet och kulturens roll i samhället. Kulturens politiska företrädare har en tung uppgift i att föra fram kulturens betydelse, inte minst gentemot andra politikområden.

Kulturens spelplan är under ständig förändring och samverkan med andra samhällsområden är avgörande för kulturens och kulturpolitikens ställning.

I Miljöpartiets program för en grön kulturpolitik för Stockholm som antogs under våren 2014 fastslås att kulturen och föreningslivet ska få en mer framskjuten plats på den politiska dagordningen. Kulturlivet utgör en omistlig del i byggandet av det hållbara samhället.

Kulturen får individer och samhällen att växa. Den erbjuder en meningsfull fritid, ett kreativt yrkesliv och en bättre skola. Kulturen är demokratifrämjande, men också klimatsmart. Den är ofta närproducerad och lämnar ett litet ekologiskt fotavtryck. I den gröna omställningen måste kulturen vara med.

Men kulturen kan också fungera som det kitt som får samhället att hålla ihop. I Stockholm ser vi en utveckling som sliter isär staden; resurser omfördelas i en riktning där innerstaden och närförorterna stimuleras till en helt annan utveckling än vissa ytterstadsområden.

Integrationsfrämjande insatser har ofta kommit i form av mer eller mindre kortsiktiga projekt. För att få varaktiga effekter bör vi avbryta projektifieringen och istället satsa mer på permanenta reformer. Stockholms kulturförvaltning konstaterade nyligen i ett remissvar vikten av att utnyttja resurser som tar fasta på medborgarnas behov av gemenskap och personlig utveckling. Den lokala initiativkraften ska stärkas så att invånarna känner stolthet över den stadsdel de bor i. Kulturen kan spela en avgörande roll i en sådan process.

Politikens och det offentligas roll är att stimulera kreativitet. Det innebär konkret att istället för att skicka polis på graffitimålare eller badhusockupanter så ska vi ta tillvara engagemanget varhelst det uppstår och inta en uppmuntrande attityd. Ett större fokus bör läggas på infrastrukturella insatser som underlättar kulturskapande, såväl för amatörkulturen som det kulturella entreprenörskapet. Tillgången till scener och lokaler för kultur och föreningsliv är en viktig faktor. Hyrorna har under lång tid stigit och riskerar i dag att urholka kulturföreningarnas ekonomi.

En allt större andel kulturarbetare är i dag frilansare och egenföretagare. Ett ökat stöd till kulturens infrastruktur har större möjlighet att nå även dessa grupper på kulturarbetsmarknaden.

Vidare måste kulturens roll i skolan stärkas. Vi behöver en nationell strategi för musik- och kulturskolan. Eleverna i grund- och gymnasieskolan bör få möjligheter till återkommande kultur- och scenkonstupplevelser, helst varje termin. De estetiska ämnena ska ha en tydligare plats i läroplanerna för att förbereda eleverna inför de kreativa utmaningarna som dagens och framtidens yrkesliv står inför.

Så bygger vi ett samhälle som håller ihop och som har kraften att behärska de utmaningar som vi står inför, nu och i framtiden.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2018 Stockholms Fria