Forskare underkänner kalkyl för Förbifart Stockholm | Stockholms Fria
  • att lösa stadens trafikproblem. Men analysen bakom det planerade vägbygget får kritik.
Stockholms Fria

Forskare underkänner kalkyl för Förbifart Stockholm

Analyserna som motiverar Förbifart Stockholm tar inte hänsyn till de klimatpolitiska målen, menar forskare på KTH som granskat den samhällsekonomiska analysen för vägutbyggnaden. Enligt granskningen är det också tveksamt om den planerade leden verkligen är samhällsekonomiskt lönsam.

Forskare på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har granskat de samhällsekonomiska analyser som gjorts för Förbifart Stockholm. Granskningen har gjorts inom ramen för projektet Gemensamma grunder för miljösystemanalytiska verktyg som finansierats av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra. Syftet har varit att granska olika utvärderingsmetoder och analysen om Förbifart Stockholm har valts som en fallstudie.

Enligt de samhällsekonomiska beräkningar Vägverket låtit göra är Förbifart Stockholm, som kostar ungefär 25 miljarder kronor att bygga, samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna i kalkylen består främst av vinster i restid med den nya leden.

Enligt forskarna på KTH finns det dock flera allvarliga brister i de samhällsekonomiska kalkylerna som utförts av konsultföretaget Transek.

– Det finns två allvarliga brister i analyserna. Det ena är att man inte någonstans i kalkylerna tagit hänsyn till de klimatpolitiska målen. Det andra är att jag inte tycker att man kan dra de slutsatser som Vägverket gör, att vägprojekten [avser Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda, reds. anm.] är lönsamma, säger Göran Finnveden på KTH som är en av dem som gjort granskningen.

Granskningen har också uppmärksammats av miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith. Hon kräver att Vägverket ska utreda ärendet om förbifarten på nytt.
Karin Svensson Smith reagerar särskilt på hur klimatfrågan hanterats i beslutsunderlaget:

– Det mest anmärkningsvärda är att Vägverket fortfarande räknar med att kostnaden för att släppa ut ett kilo koldioxid är 1,50 kronor. De underskattar kostnaden.

Förbifart Stockholm beräknas öka trafiken i regionen med fyra procent. Men Johan Söderman, som är projektledare på Vägverket, håller inte med om att trafikökningen skulle öka utsläppen av koldioxid. Han berättar att Vägverket gjort studier som visar att koldioxidutsläppen förblir ungefär oförändrade trots att förbifarten alstrar fler resor.

– Trafik flyttas från centrala Stockholm till Essingeleden och till Förbifart Stockholm. Där får man bättre flyt i trafiken medan stockningar ger höga utsläpp. Sammantaget ökar därför inte utsläppen. Det är lite förvånande eftersom en tidigare utredning pekade på ökade utsläpp.

Karin Svensson Smith är skeptisk till Vägverkets resultat:

– Det är helt fel! All forskning visar att om man bygger nya vägar uppstår trängsel på andra platser istället. Det enda vettiga är att införa avgifter på trafiken.

Göran Finnveden menar att han inte kan bedöma Vägverkets nya studie om koldioxidutsläppen. Men han betonar att det är viktigt vad man jämför med. Vägverket har i detta fall jämfört utbyggnaden av Förbifart Stockholm med ett scenario utan leden:

– Men detta innebär en ökning av utsläppen jämfört med dagens situation och målet är att emissionerna ska minskas. Om vi ska nå de långsiktiga målen måste vi införa förändringar i trafiksystemen och styrmedel. Då kanske trafikvolymerna minskar så mycket att det inte finns något behov av nya vägar, säger han.

En annan brist i analysen om förbifarten som KTH-forskarna pekar på är att Vägverket inte räknat med trängselavgifter när den nya leden analyserats. KTH drar slutsatsen att om man justerar kalkylerna med effekten av trängselavgifter går Förbifart Stockholm från att vara lönsam till olönsam.

Men Johan Söderman menar att de samhällsekonomiska studierna ger indikationer om att Förbifart Stockholm är samhällsekonomiskt lönsam. Detta trots att man får markant ökade kostnader för att dra leden i tunnel med syfte att begränsa miljöintrången.

Söderman påminner om att Stockholmsregionen kan växa med en halv miljon invånare de närmaste 30 åren:

– Det är en kraftigt växande region och politikerna på regionnivå ser tillväxten som önskvärd. Vägverket ska tillgodose transportbehovet. Det har slutat i att man måste bygga Förbifart Stockholm.
Vägverket har även studerat ett så kallat kombinationsalternativ till en motorled. I kombinationsalternativet skulle det istället satsas mycket på kollektivtrafik och vägavgifter.
&

– Men det klarar inte transportbehoven som kommer att finnas i regionen och är ett alternativ som inte är aktuellt.

Karin Svensson Smith är av en annan åsikt. Hon menar att trafikplaneringen ska styras av de transportpolitiska målen, och att vägutbyggnader sällan är samhällsekonomiskt motiverade:

– Andra väginvesteringar än satsningar på mitträcken brukar inte vara lönsamma.

 

Förbifart Stockholm

  • Förbifart Stockholm kallades tidigare Västerleden och är en planerad motorled från E4 vid Kungens Kurva, under Ekerö och vidare mot Häggvik. Leden kan börja byggas i början av 2010-talet och bli klar tidigast åtta år efter byggstart.
  • Ett studerat alternativ till Förbifart Stockholm är Diagonal Ulvsunda som skulle löpa från E4 vid Kungens Kurva under Stora Essingen och Äppelviken mot Kista och Häggvik.
  • Samhällsekonomiska analyser används för att bedöma och prioritera mellan föreslagna infrastruktursatsningar, som till exempel nya vägar eller järnvägar. Samhällsekonomiska kalkyler, som är den viktigaste delen i analyserna, handlar om att försöka kvantifiera kostnader och nyttor med projektet i fråga.
  • För att kunna jämföra till exempel investerings- och driftkostnader med restidsvinster, trafiksäkerhetseffekter och miljöeffekter försöker man i kalkylerna uttrycka alla effekter i pengar.

Rekommenderade artiklar

”Dags för folkrörelsen att träda in”

Det blir ett fortsatt borgerligt styre i staden de kommande fyra åren. Sverigedemokraterna kommer inte att inte komma in i fullmäktige men går framåt i resten av länet från 12 till 38 mandat. Vi frågande några från den utomparlamentariska rörelsen vad de tror valutgången innebär här för staden och hur de kommer att arbeta framöver?

Nätverk hotar att stoppa Förbifart Stockholm

Svenska naturskyddsföreningen och Miljöförbundet jordens vänner rasar över att intäkterna från trängselskatterna föreslås gå till att finansiera Förbifart Stockholm. Nätverket Ur tid är leden som i början av 1990-talet stoppade Dennispaketet, lovar att även stoppa Förbifart Stockholm om den borgerliga alliansen försöker realisera planen.

© 2020 Stockholms Fria