Svenska flygbolag leasar plan från skatteparadis | Stockholms Fria
Fria.Nu

Svenska flygbolag leasar plan från skatteparadis

Två av Sveriges största aktörer inom inrikesflyg, Malmö Aviation och SAS, äger bara ett fåtal av sina flygplan. Resten leasas av företag som är skrivna i skatteparadis som Jersey och Irland. Något som fått Nordic Tax Justice Network, NTJN, att misstänka skattesmitning.

På Luftfartsverkets hemsida kan man gå in och skaffa sig en uppfattning om hur den svenska flygflottan ser ut. Där går bland annat att utläsa att de båda svenska flygbolagen SAS och Malmö Aviation äger mycket få av sina flygplan. De flesta plan ägs istället av företag som är registrerade i skatteparadis som Jersey eller Irland och leasas av flygbolagen. Något som föranleder misstanke om medveten skattesmitning, menar Nordic Tax Justice Network, NTJN, som företrädesvis arbetar med skattefrågor och skatterättvisa i de nordiska länderna.
– I SAS fall är det mest problematiska att företaget till viss del är statligt ägt. Det är anmärkningsvärt att staten som samtidigt arbetar med att förhindra skattebrott och skattesmitning själva är en del av det. Som ägare i SAS måste man se till att göra något åt det här, och det ganska omedelbart, säger Johan Rootzén från NTJN.

Nätverket, som är världsomspännande men vars nordiska gren bildades först förra året, har fram tills nu inte granskat flygbolagen men är inte förvånade över det de upptäckt.
– Vi har tidigare inte haft någon direkt koll på flygbolagen men vi kunde misstänka att det förhöll sig så här eftersom det är ganska vanligt att man utnyttjar skatteparadis inom andra branscher, säger Johan Rootzén.
Han menar också att de komplicerade ägarförhållandena i vissa situationer skulle kunna innebära säkerhetsrisker för passagerarna då till exempel haverier uppstår.
– Det blir ganska luddigt att reda ut ägandeförhållandena och vem som kan ställas ansvarig vid olyckor.
NTJN konstaterar att ägarstrukturen ser likadan ut i övriga nordiska länder. På 90-talet blev det en skandal i Finland när det uppdagades att inrikesflyget leasade sina plan av företag i skatteparadis. Bolagen tvingades att säga upp leasingavtalen men i dag är man åter tillbaka i samma situation. Skatteparadisen blir genom sin kombination av hög anonymitet och låga skattesatser frizoner för kapitalflykt vilket i sin tur undergräver möjligheten för enskilda stater att driva en politik baserad på en gemensamt finansierad välfärd, menar NTJN. De uteblivna skatteintäkterna kan globalt sett räknas i hundratals miljarder dollar årligen, enligt uppgifter från nätverket.
– Det finns stora och respekterade företag och banker vars verksamhet till stor del går ut på att hitta de här kryphålen för att undgå skatt. Det drabbar mindre företag som inte kan konkurrera på lika villkor och skattetrycket blir större på medborgare med låga inkomster, säger Johan Rootzén.

Bengt Roswall, vd för Malmö Aviation, kan inte se något problem med att bolaget äger så få av sina flygplan. Malmö Aviation har det fulla ansvaret för planen och sköter servicen efter instruktioner från tillverkaren varför det enligt honom inte finns några säkerhetsrisker till följd av ägandeförhållandena.
– Att vi inte äger alla våra plan är delvis en ekonomisk fråga, delvis ett strategiskt val. Genom att vi leasar planen kan vi komma ifrån en avtalsperiod snabbare om vi skulle vilja byta flygplanstyp.
Han bedyrar att det inte är något sätt att undgå att betala skatt och han känner inte heller till att företagen som planen leasas av är skrivna på Jersey och Irland. Istället hävdar han att den enda leasingpartner Malmö Aviation har är BAE Systems.
– Jag kan inte på något sätt se hur det här skulle vara ett sätt för oss att komma undan att betala skatt.
NTJN är dock inte av samma uppfattning och hoppas på att det här kan leda till att man uppmärksammar problematiken med skattesmitning och skadlig skattekonkurrens.
– Vi vill att man ska fortsätta med att sätta fokus på andra branscher och stora företag som försöker kringgå lagen på olika sätt för att slippa att betala skatt. Bland många större företag är det mer regel än undantag, säger Johan Rootzén.

Någon timme efter intervjun kontaktar Bengt Roswall Fria tidningar för att förtydliga en uppgift.
– Du har rätt, vi blir fakturerade från Irland, men inte från några andra småöar eller så. Jag ser Irland som ett seriöst land eftersom det är med i EU.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

"Sluta fiska torsk i Kattegatt"

Ministrar i EU har träffats och talat om fiske. De bestämde att EU ska fiska mindre torsk år 2008. Men forskare säger att man måste sluta fiska torsk i havet runt Sverige. Annars tar all torsk slut.

Fria.Nu

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Nya boenden för våldsutsatta kvinnor

Under 2008 kommer kvinnojourerna i Stockholm att tilldelas 21,5 miljoner kronor av Länsstyrelsen. Främst satsas pengarna på uppbyggnad av nya verksamheter och boenden för våldsutsatta kvinnor med särskilda behov. Terrafem är en av de föreningar som får ekonomisk draghjälp att starta ett nytt stödboende.

EU fiskar efter för mycket

På onsdagen enades EU:s fiskeministerråd i Bryssel om en minskning av torskkvoterna på åtta procent under 2008. Detta trots upprepade signaler från forskare om att det fordras en nollkvot för att rädda bestånden i Västerhavet och Östersjön.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria