Dum dogmatism dödar | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Dum dogmatism dödar

Vi anser att läkemedelsassisterad behandling är vida överlägsen alla andra behandlingsmodeller när det gäller heroinberoende, skriver Svenska Brukarföreningen.

Svenska Brukarföreningen är en organisation som företräder narkotikaberoende samt människor som har eller vill ha behandling med läkemedel (Subutex, Metadon).

Organisationer som Kriminellas revansch i samhället, Kris, Föräldraföreningen mot narkotika, FMN, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, RNS, European cities against drugs, ECAD och Svenska Invandrare mot narkotika, Simon, har inte mandat att uttala sig i frågor som rör vår förenings medlemskollektiv. Dessa organisationer har tillsammans med två företrädare för landstinget kritiserat Socialstyrelsens nya föreskrifter om underhålls-

behandling med Subutex och Metadon vid narkomani. Kris, ECAD, FMN, RNS och Simon representerar extrema särintressen. Dessa organisationer är alla ideologiskt styrda. De anser utifrån en sträng moralistisk hållning att missbrukare har sig själva att skylla och därför bör ta konsekvenserna av sitt beteende! Av det skälet motarbetar man systematiskt substitutionsbehandling som idé.

Svenska Brukarföreningen, SBF, som består av narkomaner varav många i underhållsbehandling, kräver att alla som kan ha hjälp av denna behandling bör få den. SBF har till skillnad från de nämnda organisationerna stöd av internationella och svenska forskare. De är alla samstämmiga om att läkemedels-assisterad behandling är vida överlägsen alla andra behandlings-

modeller när det gäller heroin-

beroende. Behandlingen reducerar drogbruk, prostitution, kriminalitet och allra viktigast - den minskar dödligheten. Motsvarande effekter saknas vid de behandlingsmetoder som dessa organisationer förespråkar. Trots att övertydliga fakta funnits tillgängliga i cirka 20 år fortsätter de nämnda organisationerna sin dogmatiska kamp.

Myten de sprider är att det finns ett omfattande missbruk av metadon och subutex som beror på 'läckage' från substitutionsprogrammen. De som köper sitt subutex på den svarta marknaden är människor som redan är beroende av heroin och inte får sin behandling tillgodosedd av sjukvården. Ur samhällssynpunkt finns det inga som helst ekonomiska, medicinska eller allmänpreventiva argument för att inte ge behövande denna behandlingsform.

Att Socialstyrelsen nu med de nya riktlinjerna öppnar för en konkurrensutsättning och ger fler möjlighet till behandling med läkemedel välkomnas av Svenska Brukarföreningen.

I många år har svenska metadonprogram (Ulleråkers metadonprogram undantaget) haft ett regelverk som många av patienterna inte kunnat leva upp till. De har skrivits ut, ofta för banala förseelser, vilket lett till att många avlidit efter utskrivning. Vi menar att ingen människa som medicineras med ett livsuppehållande läkemedel ska kunna fråntas sin behandling.

I dryga två decennier har de ideologiskt drivna aktörerna som ett mantra upprepat samma missuppfattningar om att metadon och buprenorphine endast är legalt knark som i bästa fall bara håller 'knarkaren' från gatan. Båda preparaten är framtagna för att så lite som möjligt likna heroinets eftertraktade effekter. Frankrike har i åtta år behandlat heroinberoende med subutex och där är dödligheten endast en sjättedel av vad den var innan subutex förskrevs till narkomaner.

Kris, FMN, RNS och ECAD är emot substitutionsmedicinering i sin helhet och har alltid pläderat för drogfri behandling. Det är deras position och försörjningskälla på den narkotikapolitiska bidragsarenan. Och att överläkarna Nadja Eriksson (sektionschef vid Stockholms läns landstings metadonsektion) och Kerstin Käll (beroendekliniken Linköpings universitetssjukhus) nu går emot Socialstyrelsens nya föreskrifter kan inte läsas som annat än att de är rädda för att nya aktörer kommer in och hotar den egna verksamheten och i förlängningen deras positioner!

Berne Stålenkrantz

Ordförande Svenska Brukarföreningen

Henrik Tham

Professor Stockholms Universitet

Dolf Tops

Doktor vid Lunds Universitet

Arne Bogren

Verksamhetschef Rainbow/Sweden

Hasse Arvidsson

Föreståndare Brooks house

Gunnel Ajneling

Ordförande Sv Brukarföreningens Anhöriga

Ing-britt Gustavsson

Psykolog

Tim Heule

Socionom

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2020 Stockholms Fria