'Vägverket har bestämt sig för länge sedan' | Stockholms Fria
Stockholms Fria

'Vägverket har bestämt sig för länge sedan'

I juni förväntas Vägverket ansöka om tillåtlighet hos regeringen för att få bygga en ny motorväg som ska knyta samman Stockholms södra och norra delar.
De alternativ som finns är Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda. Vägverket hävdar att man ännu inte fattat beslut om vilket förslag man ska ställa sig bakom. Men enligt Harald Zetterström från Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (Arg) har såväl myndigheten som tunga Stockholmspolitiker för länge sedan beslutat sig för att stödja Förbifart Stockholm.

Ända sedan 1960-talet har det funnits planer på, och debatt kring, en utbyggnad av Stockholms motorvägsnät. Nästa månad förväntas Vägverket enligt miljöbalkens kapitel 17 ansöka om tillåtlighet hos regeringen för en ny trafikled som ska förbättra kommunikationerna mellan stadens södra och norra delar.

Förbifart Stockholm är namnet på det ena av de möjliga motorvägsprojekt som diskuterats. Förbifarten är Sveriges största planerade vägbygge någonsin och ska bestå i en sexfilig motorväg från Kungens kurva till Häggvik. 16 av motorvägens 21 kilometer ska förläggas i tunnlar, men mellan norra Lovö och Grimsta ska vägen gå på en 26 meter hög bro över Mälaren. Innan motorvägen återigen dyker ner i en tunnel kommer den att skära omkring 250 meter in i Grimsta naturreservat.

Men Förbifart Stockholm möter motstånd. Ända sedan idéerna om nya motorvägsbyggen i Västerort började ta form under 1980-talets början har Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (Arg) tillsammans med andra lokala grupper protesterat mot planerna.

Den omfattande kritiken från enskilda och organisationer som då fördes fram har enligt Harald Zetterström från Arg varit den främsta orsaken till att Förbifart Stockholm nu huvudsakligen föreslås ligga under mark. Men trots detta är projektets inverkan på miljön fortfarande oacceptabel, menar han.

– De värsta konsekvenserna visar sig i bron över Mälaren. Den kommer att innebära inverkan på vattentäkten och att stränderna runt omkring bullerstörs. Dessutom ska vägen gå 250 meter in i ett väldigt känsligt naturreservat.

Hans uppfattning ligger i linje med Länsstyrelsens. I ett yttrande över Vägverkets trafikutredning skriver Länsstyrelsen att: 'Förbifart Stockholm riskerar att påtagligt skada väsentliga - i vissa avseenden unika - natur- och kulturvärden inom bland annat områdena Lovö-Lindö och Mälaren med öar och strandområden som är av riksintresse. Förbifart Stockholm ger också ett försämrat skydd av Storstockholms viktigaste vattentäkter i östra Mälaren.'

Länsstyrelsen förordar istället ett annat alternativ, Diagonal Ulvsunda, som Vägverket också utrett. Förslaget innebär att den befintliga motorvägen från Kungens kurva till Västertorp breddas, och att en sexfilig motorväg dras från Västertorp till Häggvik. En sådan lösning skulle enligt Länsstyrelsen förutom minskad miljöinverkan även innebära en större trafikavlastning i centrala Stockholm.

– Den väg som byggs måste ju vara förenlig med de miljöregler vi har, säger Bengt Eriksson, ansvarig handläggare på Länsstyrelsen. Vi har försökt att systematiskt gå igenom de regler som finns, och då har vi funnit att det är Diagonal Ulvsunda som ska förordas. Förbifart Stockholm är utifrån vår bedömning helt enkelt inte tillåtlig, men i slutändan är det inte vi som avgör det.

Men Harald Zetterström är övertygad om att det trots det är Förbifart Stockholm som Vägverket kommer att ansöka om tillåtlighet för.

– Deras utredning skulle visa flera alternativ, men Vägverket har alltid sagt att man ska förorda Förbifart Stockholm, säger han.

Det som talar för Förbifart Stockholm är framför allt politiska hänsynstaganden. Alla kommuner och regioner som yttrat sig, med undantag för Ekerö och Värmdö, har tydligt tagit ställning för denna trafiklösning.

Man har även utgått från att förbifarten ska byggas då man genomfört infrastruktursatsningar eller - som i Vällingbys fall - byggt nya köpcentrum.

Christer Johansson, biträdande projektledare på Vägverket, säger sig ha förståelse för Harald Zetterströms inställning men hävdar att myndigheten ännu inte fattat något beslut.

– Det enda jag kan säga är att Vägverket region Stockholm ännu inte har bestämt sig för vilket alternativ man ska förorda. Men jag förstår hans uppfattning. Det är ju det som finns med i regionplanen och kommunernas långsiktiga planering.

I den beslutsprocess som nu pågår försöker Vägverket att ta ställning till motstridiga intressens argument.

– Vi har väldigt tunga remisssynpunkter från kommunerna att ta hänsyn till, och tunga instanser som Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har invändningar, säger Christer Johansson. Sedan ska Vägverket väga dessa intressen och på något sätt sätta ner foten och ta ett beslut. Det är ju då framför allt Länsstyrelsen vi behöver bemöta, om vi anser att de har fel.

Men enligt Länsstyrelsens Bengt Eriksson kan ett vägbygge som strider mot bestämmelserna i miljöbalken i princip inte byggas, oavsett politiska intressen.

– Den politiska viljan är väsentlig i sammanhanget, men kan inte vägas mot någon bestämmelse i miljöbalken. Om inte de juridiska kraven uppfylls blir det i praktiken ingen väg.

Fakta: 

<h2><span style="font-family: helvetica, arial; font-size: 12px; line-height: 17px;"><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></span></h2>

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Utsläppen riskerar att öka med 80 procent till 2030

I utvecklingsplanen för Stockholmsregionen spås ökade utsläpp med upp till 80 procent 2030. Nu riktar Naturvårdsverket hård kritik, bland annat mot Förbifart Stockholm, för brist på klimatåtgärder. Men landstingsmajoriteten kallar kritiken missvisande.

50 miljoner i förskott till Förbifarten

Stockholms stad förskotterar 50 miljoner kronor till Förbifarts Stockholms arbetsplansarbete. Pengarna är en bråkdel av vad projektet beräknas kosta, men innebär att den omstridda trafikledens byggstart kan tidigareläggas.

© 2021 Stockholms Fria