Plantera stadens visioner | Stockholms Fria

Fördjupning


Pål Castell
Fria.Nu

Plantera stadens visioner

Anna, som har anlagt Den hemliga trädgården, är bara ett exempel av flera på människor som tagit saken i egna händer. Det skulle kunna vara många fler.

För att uppnå detta måste vägen till delaktighet vara enkel och tillgänglig för alla. Detta kan ske genom mer direkta processer mellan planerare, förvaltare och brukare. Överlag behövs en mer positiv inställning till brukarmedverkan och mer upplysning om de möjligheter till delaktighet som faktiskt finns.

Vi önskar att det fanns möjlighet för stadens invånare att adoptera en plats under en viss tid. Ett konkret förslag är att medborgarna enkelt skulle kunna gå in på stadens hemsida och på en karta pricka för den plats man vill adoptera tillsammans med en kort beskrivning av vad man vill göra.

Det skulle även vara möjligt att markera en plats som man redan tagit sig an för att förhindra att det arbete som lagts ner röjs bort. Liknande system har bland annat varit i storskaligt bruk i den holländska staden Utrecht sedan 1980-talet.

En annan viktig aspekt är närheten till platsen. Engagemanget får inte riskera att dö ut på grund av att platsen ligger för långt bort. Vi vill därför poängtera betydelsen av att få tillgång till mark i anslutning till sitt bostadsområde.

Allmännyttan i Göteborg har faktiskt, i sitt ägardirektiv, starka formuleringar om att uppmuntra och underlätta för hyresgäster att ha inflytande över sina närmiljöer. Detta kan utvecklas bättre i praktiken och omfatta mer än att pyssla om en liten rabatt.

Den rådande klimatkrisen aktualiserar frågan om odling för eget bruk och i framtiden kan vi förhoppningsvis köpa närproducerad mat även i innerstaden.

Fakta: 

Läs alla delar i argumentserien Staden:

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75216">Staden i fokus</a>

Joakim Forsemalm: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75217">Alla sjunger I love you</a>

Catharina Thörn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75330">Vem får rätt till staden – medborgaren eller konsumenten?</a>

Anders Gardebring: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75433">Bygg tätare och mer innerstad</a>

Replik på Gardebrings artikel: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75706">”Nya stadsdelar ska teckna sig på egna meriter”</a>

Johannes Åsberg: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75574">Bygg urbant och klimatsmart</a>

Jens Forsmark: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75665">Stadsutglesning förvärrar växthuseffekten</a>

Lena Jarlöv: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75776">Den efterfossila staden – hot eller möjlighet?</a>

Jan Wiklund: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75807">Stadskonkurrens skapar dysfunktionella städer</a>

Pål Castell, Sara Danielsson och Ilona Stehn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76114">Staden är ditt vardagsrum</a>, <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76118">Plantera stadens visioner</a>

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76321">”Det är vår rättighet att vara delaktiga”</a>

Tinda Lund-Tengby: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76314">Hemlösa som jobbar – livet på gatan i Paris</a>

Rekommenderade artiklar

Staden är ditt vardagsrum

Den moderna staden vimlar av icke-platser – ytor som tycks ha blivit över när andra ytor med mer tydliga funktioner definierats. Staden tillhör alla som bor i den, och att vi har mycket att vinna på att använda den på ett mer aktivt sätt diskuterar Pål Castell, Sara Danielsson och Ilona Stehn från nätverket Plantera staden.

Fria.Nu

Resurser finns för att förverkliga idéerna

Det finns ett stort behov av att öka resandet med kollektivtrafik och det finns gott om idéer för hur det ska gå till. Även branschorganisationen för svensk kollektivtrafik har en offensiv attityd. Men för att lyfta resandet med kollektivtrafik krävs mångmiljardsatsningar och hittills har beslutsfattarna inte velat satsa tillräckligt på kollektivtrafiken.

Fria.Nu

Vanliga argument mot nolltaxa

Undertecknad har vid flera tillfällen försökt att via e-post och telefon nå Christer Wennerholm, styrelseordförande i AB Storstockholms Lokaltrafik. Syftet var att denne skulle få en chans att bemöta innehållet i artikeln om nolltaxa. Wennerholm har dock inte svarat vilket jag tolkar som att han inte vill kommentera texten. För att belysa frågan om nolltaxa på ett mer allsidigt sätt redovisas nedan vanliga argument mot nolltaxa i kollektivtrafiken.

Fria.Nu

© 2018 Stockholms Fria