”Det är vår rättighet att vara delaktiga” | Stockholms Fria

Fördjupning


Jimmy Sand
Fria.Nu

”Det är vår rättighet att vara delaktiga”

Argumentserien Staden avslutas med några ord från gästredaktören Jimmy Sand.

Som redaktör för artikelserien vill jag ta tillfället i akt att lämna några tips om ytterligare möjlighet till fördjupning i ämnet stadsplanering.

Kom ihåg att staden inte är en plats som helt enkelt bara finns. Den blir till i mötet mellan människor. Stadsomvandling formas genom maktutövning, och som människor och medborgare är det vår rättighet att vara delaktiga i dessa processer.

Fortsätt att diskutera. Hör av er till dem som medverkat i artikelserien, engagera er i föreningar och nätverk, kontakta ert lokala stadsbyggnadskontor. Skriv insändare och debattartiklar.

Här då några tips till fortsatt läsning:

• Tryggare stad: Kan man förändra rädslans platser? (Carina Listerborn, Göteborgs stadsbyggnadskontor och Chalmers tekniska högskola, 2000)

En debattskrift om de platser i staden där människor, särskilt kvinnor, inte gärna rör sig ensamma eller när det är mörkt. Boken vill ge idéer om hur detta kan förändras.

• Spelet om staden (red. Gun Frank, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 2005)

En antologi där en samling forskare ur olika infallsvinklar belyser de drivkrafter som formar och förändrar staden – multinationella företag eller stadens invånare?

• Staden (red. Christian Abrahamsson m. fl., Fronesis nr 18, 2005)

I detta nummer av tidskriften Fronesis granskas stadens roll i en globaliserad kapitalism, och dess roll för flödena av människor och ekonomiska värden.

• Den jämställda staden? Om jämställdhet och delaktighet i stadsplaneringen (Jessika Wide och Christine Hudson, Umeå kommun 2008)

Forskningsapport från ett projekt för att hitta nya sätt att förbättra kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen, som del i förnyelsen av översiktsplanefördjupning för centrala Umeå.

• Hållbar stadsutveckling: En politisk handbok från Sveriges Arkitekter (Erland Ullstad, Sveriges Arkitekter 2008)

Debattskrift från rikstäckande intresseorganisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare.

Trevlig läsning!

Fakta: 

Läs alla delar i argumentserien Staden:

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75216">Staden i fokus</a>

Joakim Forsemalm: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75217">Alla sjunger I love you</a>

Catharina Thörn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75330">Vem får rätt till staden – medborgaren eller konsumenten?</a>

Anders Gardebring: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75433">Bygg tätare och mer innerstad</a>

Replik på Gardebrings artikel: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75706">”Nya stadsdelar ska teckna sig på egna meriter”</a>

Johannes Åsberg: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75574">Bygg urbant och klimatsmart</a>

Jens Forsmark: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75665">Stadsutglesning förvärrar växthuseffekten</a>

Lena Jarlöv: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75776">Den efterfossila staden – hot eller möjlighet?</a>

Jan Wiklund: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/75807">Stadskonkurrens skapar dysfunktionella städer</a>

Pål Castell, Sara Danielsson och Ilona Stehn: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76114">Staden är ditt vardagsrum</a>, <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76118">Plantera stadens visioner</a>

Jimmy Sand, gästredaktör: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76321">”Det är vår rättighet att vara delaktiga”</a>

Tinda Lund-Tengby: <a href= "http://www.fria.nu/artikel/76314">Hemlösa som jobbar – livet på gatan i Paris</a>

Rekommenderade artiklar

För samhällets och alla medborgares bästa?

Kritiker har använt termer som 'Bodströmsamhället' och 'Storebrorsamhället'. Det senare syftar på George Orwells dystopiska roman 1984, där medborgarna ständigt är övervakade av myndigheterna genom videokameror och ljudupptagning. Främst för att eliminera kritik mot den totalitära staten, helst innan kritiken uppkommer. Det förekommer också långtgående försök till åsiktskontroll. Historien skrivs ständigt om i politiska syften och språket urvattnas för att begränsa medborgarnas förmåga till kritiskt tänkande. Parollen är 'Storebror ser dig' och motivet: samhällets och alla medborgares bästa.

Resurser finns för att förverkliga idéerna

Det finns ett stort behov av att öka resandet med kollektivtrafik och det finns gott om idéer för hur det ska gå till. Även branschorganisationen för svensk kollektivtrafik har en offensiv attityd. Men för att lyfta resandet med kollektivtrafik krävs mångmiljardsatsningar och hittills har beslutsfattarna inte velat satsa tillräckligt på kollektivtrafiken.

Fria.Nu

Vanliga argument mot nolltaxa

Undertecknad har vid flera tillfällen försökt att via e-post och telefon nå Christer Wennerholm, styrelseordförande i AB Storstockholms Lokaltrafik. Syftet var att denne skulle få en chans att bemöta innehållet i artikeln om nolltaxa. Wennerholm har dock inte svarat vilket jag tolkar som att han inte vill kommentera texten. För att belysa frågan om nolltaxa på ett mer allsidigt sätt redovisas nedan vanliga argument mot nolltaxa i kollektivtrafiken.

Fria.Nu

© 2019 Stockholms Fria