Utsläppen riskerar att öka med 80 procent till 2030 | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Utsläppen riskerar att öka med 80 procent till 2030

I utvecklingsplanen för Stockholmsregionen spås ökade utsläpp med upp till 80 procent 2030. Nu riktar Naturvårdsverket hård kritik, bland annat mot Förbifart Stockholm, för brist på klimatåtgärder. Men landstingsmajoriteten kallar kritiken missvisande.

I Stockholmsregionens långsiktiga planeringsarbete ingår frågor som rör såväl regional utveckling som infrastruktursatsningar. Men den utvecklingsplan som landstinget presenterat får hård kritik av Naturvårdsverket som menar att den inte uppfyller klimatmålen.

Sverige har ställt sig bakom EU:s målsättning att minska utsläppen av koldioxid med 20 procent till år 2020, men i utvecklingsplanen spås istället att regionens utsläpp kommer att öka med 80 procent till 2030.

Flera av de satsningar som föreslås i planen är ur klimathänseende direkt kontraproduktiva, menar Naturvårdsverket.

– Det är den föreslagna trafiklösningen och den infrastruktur man tänker sig med Förbifart Stockholm, säger Anna Wahlström, handläggare vid myndigheten. Som vi bedömer är inte förbifarten förenlig med miljöbalkens bestämmelser, dels på grund av att den inkräktar på riksintressen, dels för att den ger för mycket utsläpp av växthusgaser.

Naturvårdsverket spår också att utsläppen kan komma att öka med mer än vad som uppges i utvecklingsplanen.

– Det man räknar på i planen är att utsläppen av koldioxid kommer att öka med upp till 80 procent. Det är innan man lägger till någon ny trafikled, och nya vägar brukar leda till mer trafik. Så som vi bedömer kommer utsläppen öka ytterligare utöver dessa 80 procent, säger Anna Wahlström.

Utvecklingsplanen klarar alltså inte klimatmålen?

– Det är Naturvårdsverkets bedömning.

Erik Langby är ordförande i landstingets regionplane- och trafiknämnd, som sam-ordnar arbetet med utvecklingsplanen. Han avfärdar kritiken som byggd på felaktiga premisser.

– Vi uppfattar det som att Naturvårdsverket missförstår. Vi måste planera för den här befolkningsökningen, men en regionplan har ju inte i sig verktyg för allting som kommer att hända.

Måste inte alla aktörer bidra till utsläppsminskningarna?

– Jo, men det är fastighetsägare och kommuner som har verktyg för sina respektive områden, därför planerar vi inte för hur människor ska ha det i alla avseenden. Vi skapar förutsättningar för en samhällsstruktur för en god utveckling.

Nämndledamoten Maria Kedvall (v) delar dock inte majoritetens uppfattning utan anser att ett klimatperspektiv borde ha fått större genomslag i utvecklingsplanen.

– Vi är fullt eniga med Naturvårdsverket, det satsas för lite på spår och för mycket på stora snabba motorvägar som skapar mer trafik. Men tiden talar för oss. För några år sedan fanns det inte så mycket kritik mot förbifarten baserad på djupa fakta, nu finns det tunga instanser som går emot den.

 

Utvecklingsplanen:

  • I arbetet med utvecklingsplanen deltar förutom landstinget de 26 kommunerna i Stockholms län, länsstyrelsen, statliga myndigheter som Vägverket, Banverket och SJ samt olika intresse-, utbildnings- och forskningsinstitutioner.
  • Omkring 200 remissinstanser har lämnat synpunkter på utvecklingsplanens utformning. Dessa ska sammanställas och redovisas i regionplane- och trafiknämnden i mars 2009.
  • Därefter fortsätter arbetet i form av ett samråd där de deltagande aktörerna ska försöka enas om planens innehåll.
ANNONS

Rekommenderade artiklar

50 miljoner i förskott till Förbifarten

Stockholms stad förskotterar 50 miljoner kronor till Förbifarts Stockholms arbetsplansarbete. Pengarna är en bråkdel av vad projektet beräknas kosta, men innebär att den omstridda trafikledens byggstart kan tidigareläggas.

'Vägverket har bestämt sig för länge sedan'

I juni förväntas Vägverket ansöka om tillåtlighet hos regeringen för att få bygga en ny motorväg som ska knyta samman Stockholms södra och norra delar.
De alternativ som finns är Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda. Vägverket hävdar att man ännu inte fattat beslut om vilket förslag man ska ställa sig bakom. Men enligt Harald Zetterström från Arbetsgruppen rädda Grimstaskogen (Arg) har såväl myndigheten som tunga Stockholmspolitiker för länge sedan beslutat sig för att stödja Förbifart Stockholm.

© 2021 Stockholms Fria