Så vill länsstyrelsen förbättra luften i Stockholms innerstad | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Så vill länsstyrelsen förbättra luften i Stockholms innerstad

I Stockholmsluften finns mängder av partiklar som kan orsaka astma, allergier, olika lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och stroke. I maj förra året fälldes Sverige i EU-domstolen för att under flera år ha överskridit gränsvärdena för hälsofarliga partiklar, så kallade PM10. Nu har länsstyrelsen tagit fram ett nytt åtgärdsprogram som ska ut på remiss.

Sedan 1999 finns det ett EU-direktiv om gränsvärden för partiklar i luften. Sverige är ett av tio EU-länder som fortfarande inte uppfyller kraven. I sju av Stockholms 26 kommuner överskrids regelbundet gränsen för hur mycket partiklar det får finnas i luften.

Vägtrafik, slitage av vägbanan och uppvirvling av vägdamm är de dominerande källorna till luftföroreningarna. Några av åtgärderna som föreslås i programmet är därför minskad dubbdäcksanvändning, dammbindning, städning med ny teknik, hastighetssänkningar, ändrade trängselskatter och möjlighet för kommuner att införa miljözoner med förbud mot fordon som inte uppfyller vissa utsläppskrav. På sikt föreslås också förbättrad kollektivtrafik och åtgärder som underlättar gång- och cykeltrafik.

Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, tycker att det finns flera positiva inslag i åtgärdsförslaget. Bland annat förslagen om avgifter för dubbdäck och differentierade trängselskatter som varierar beroende på fordonstyp.

– Med differentierade trängselavgifter kan man styra trafiken till att bli miljövänligare. Lägger man dessutom pengarna på en bättre kollektivtrafik så kan fler välja att resa kollektivt istället.

Ett första åtgärdsprogram i samma ärende togs fram redan 2004. Men alla åtgärder som fanns med i det programmet har inte genomförts, ett faktum som bekymrar Katarina Luhr (MP). Hon är vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholms stad och tycker visserligen att det är bra att det kommer ett nytt åtgärdsprogram.

– Men det har ju funnits ett tidigare som inte har följts. Man har skyllt på varandra och skickat frågan fram och tillbaka mellan regering, länsstyrelse och kommuner. Ingen har tagit ett helhetsgrepp. Det viktigaste nu är att man faktiskt startar upp och genomför de här åtgärderna som står i programmet. Och även följer upp dem så att man ganska snabbt ser om det fungerar eller om man måste utöka åtgärderna.

Att luftproblemen är allvarliga i innerstaden finns det gott om underlag för. I en nyligen utförd epidemiologisk studie beräknades antalet förtida dödsfall till cirka 30 till 40 fler per år i Storstockholm på grund av de höga halterna av farliga partiklar. Luftföroreningarna har både kort- och långsiktiga hälsoeffekter. Speciellt känsliga grupper är barn, astmatiker, lungsjuka, hjärtsjuka, rökare och gamla.

Anna-Lena Lövkvist Andersen, samordnare för åtgärdsprogrammet vid länsstyrelsen, kan inte låta bli att uttrycka en viss frustration över situationen.

– Ja, man kan verkligen bli lite upprörd över att det inte kommer högre upp på agendan. I Oslo har man haft dubbdäckszon med avgifter sedan 1999, och de har bara en dubbdäcksandel på 13 procent i dag. Det fungerar ju faktiskt. Alla protesterar först men märker sedan att det går ganska bra. Så var det med trängselskatten. Vi vänjer oss fort.

Ändrade trängselskatter kan bara regeringen besluta om, likaså att genomföra avgifter för att köra med dubbdäck. Även med snabbt utredningsarbete dröjer det ända till 2014 innan dessa förändringar kan genomföras.

– Men regeringen kan ta ett snabbt beslut om att kommunerna får bestämma själva över avgifterna på dubbdäck. Det skulle vara ett smidigare sätt, säger Anna-Lena Lövkvist Andersen.

Även andra förslag skulle kunna genomföras snabbare.

– Till exempel att dammbinda på gator. Det kan kommunen bestämma. Och dubbdäcksförbudet skulle kunna genomföras till 1 januari 2013. Då skulle man kunna ta ett större område än bara Hornsgatan.

Stockholms fria Tidningen har även sökt Ulla Hamilton (M), ordförande i Trafik- och renhållningsnämnden, samt Per Ankersjö (C), ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, för kommentar.

Fakta: 

EU-kommissionen har möjlighet att gå vidare och kräva böter för regelbrott om inte Sverige rättar sig efter EU-domen. Vilket kan röra sig om mångmiljonbelopp.

PM10 betecknar partiklar mindre än 10 mikrometer. Partiklar utgörs av små fragment av fasta eller flytande material som svävar i en gas eller vätska. Den engelska benämningen är "particulate matter" (PM), vilket betyder materia i form av partiklar. Höga halter av PM i luften orsakar hälsorisk i luftvägarna (nedsatt lungfunktion och lungcancer) samt i form av hjärtsjukdomar.

Källa: Wikipedia och Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund

Rekommenderade artiklar

”Borgarna plundrar allmännyttan”

Försäljningarna av allmännyttans hyresområden i Stockholm har fyllt bostadsbolagens kassakistor till bredden. 1,3 miljarder kronor ska plockas ut från bolagen. Långt mer än vad den nya lagen om allmännyttan medger, anser Hyresgästföreningens jurist.

Nytt kvinnofridspolitiskt program klubbat

Stockholms stad har fått ett nytt kvinnofridspolitiskt program. Ett viktigt styrdokument för stadens nämnder och bolag menar socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). Många vackra ord men lite innehåll, tycker oppositionen.

Protester mot stora fritidsgrupper

Barngrupperna i länets fritidshem blir bara större och större. Nu har det gått över smärtgränsen, tycker många föräldrar och anställda i Stockholm. Därför lämnade Lärarförbundet och Kommunal förra veckan över protestlistor med 3 200 namnunderskrifter till Lotta Edholm (FP), Stockholms skolborgarråd.

”Det är en oroande utveckling”

Den borgerliga majoritetens beslut förra veckan att sälja nästan 3 000 av Stockholms allmännyttiga lägenheter har väckt upprörda känslor hos både den politiska oppositionen och hyresgästerna. Besluten föregicks av en hemlig process som nu har anmälts till såväl polis som Stockholms stads revisorer.

Får ställa krav på bättre djurhållning

Många svenska kommuner har länge kämpat för att få servera mat som är producerad med miljöhänsyn och svensk nivå på djurskydd. Det har försvårats av att ett stort antal upphandlingar har överklagats av grossistföretaget Servera. Nu har Sigtuna kommun vunnit en dom i Kammarrätten i Stockholm, vilket ökar förhoppningarna hos andra kommuner.

© 2019 Stockholms Fria