Många positiva till att tvingas köpa grön el

Publicerad:   •  Uppdaterad:

70 procent kan tänka sig att betala ett högre elpris för grön el - om alla får betala lika mycket. Nästan bara unga med miljöintresse kan tänka sig att enskilt betala mer för miljövänlig el. Det är slutsatserna i en ny avhandling från Luleå tekniska universitet.

Inrikes

På vilket sätt skiljer sig personer som vill betala mer för grön el från andra? Det försöker doktoranden Kristina Ek vid Luleå tekniska universitet svara på i sin avhandling The economics of renewable energy support.

Bakgrunden till avhandlingen är att undersöka förutsättningarna för den politiska målsättningen att öka användandet av el från förnyelsebara källor. Fram till 2015 ska till exempel vindkraften öka till 10 TWh från 0,45 TWh år 2001.

- Avhandlingen kan användas som en information om hur människor tänker till myndigheterna när de ska arbeta mot miljömålen, säger Kristina Ek.

Avhandlingen utgår från tre olika enkäter som gått ut till svenska hushåll spridda över landet. En av dem fokuserar på vilka motiv som ligger bakom beslutet att stödja eller inte stödja grön elproduktion. Motiven till att stödja el från vind eller biobränsle varierar efter hur frågan ställts. En av frågorna som ställdes var om man är villig att själv bidra genom att betala ett högre pris för elen. De som var mest villiga till det var unga personer som ville ta ett eget ansvar för miljön.

- Den typiska 'gröna' miljökonsumenten är en ung kvinna med ett uttalat miljöintresse. Hon säger sig känna ett personligt ansvar för att bidra till ökad produktion av förnyelsebar el, säger Kristina Ek.

Den andra frågan var om man kunde tänka sig att acceptera ett system som skulle ge alla dyrare men miljövänligare el. Då svarade de tillfrågade annorlunda och utan hänvisning till ett miljöengagemang.

- En förklaring till att miljöengagemang tycks ha mindre betydelse vid ett tvingande system kan vara en tro på auktoriteter, att det säkert är något bra eftersom beslutet är taget, säger Kristina Ek.

Enkäthushållen fick svara på hur de skulle ställa sig till en ökning på ett, tre eller fem öres höjning av elpriset per KWh för att få grön el. 70 procent sade sig acceptera grön el om kostnaden steg med ett öre, 46 procent accepterade en ökning på tre öre och 20 procent fem öre per KWh.

- Visst är det så att elkonsumenter föredrar låga priser framför höga, så en ett öres höjning är väl den mest rättvisande siffran till hur positiva folk är till grön el.

Men Kristina Ek varnar för att även om ett tvingande system är den mest effektiva vägen till att uppnå miljömålen, så är det viktigt att satsa på information om mer miljövänlig el.

- Om människor inte förstår varför det är viktigt, urholkas förtroendet för systemet.

Även när det gäller el som producerats av vindkraftverk är unga personer med miljöintresse mer positiva än många andra svenska elkonsumenter. Den allmänna attityden är att vindkraft är en ganska miljövänlig energikälla. Men motståndare hävdar att kraftverken bullrar och stör landskapsbilden.

- Men min forskning visar att de som bor nära vindkraftverk inte är mer negativa till dem än andra, säger Kristina Ek.

Ju större vindkraftparkerna är, desto mer negativa är människor till dem. Enligt Kristina Eks avhandling är människor mer positiva till vindkraft som produceras till havs än på land nära kusten eller i fjällområdena.

- Så det är kanske där vi ska bygga framtidens vindkraftverk?

Fria.Nu