• "Det ska finnas kommunala alternativ i alla stadsdelar. Men vi har ingen aktivitetsplan för återtaganden", säger Torun Boucher (V), ordförande i äldrenämnden.
Stockholms Fria

Staden tar tillbaka äldreboenden från Attendo

I höst tar staden tillbaka driften av tre äldreboenden i Kista, Farsta och Östermalm från vårdbolaget Attendo.

De tre berörda boendena är Kista vård- och omsorgsboende (93 lägenheter), Postiljonen i Farsta (96 lägenheter) samt Rio vård- och omsorgsboende (88 lägenheter) på Östermalm. Ytterligare ett boende, Stureby i Enskede som i dag drivs som så kallad intraprenad, går över i kommunal regi.

Besluten fattas efter olika bedömningar i respektive stadsdelsnämnd. Kista stadsdelsförvaltning skriver i ett tjänsteutlåtande att andelen omsorgstagare kommer att öka mest i hela staden fram till 2040 och att stadsdelen behöver se över behov och lokaler. Många äldre utrikesfödda behöver vård redan i ett tidigare skede än vanligt, vilket ”i kombination med kulturella och språkliga behov” gör att ett återtagande kan ge ett samlat grepp om behoven på längre sikt.

Farsta stadsdelsförvaltning har tidigare sagt sig vara nöjd med Attendo och uppföljningar som gjorts visar att företaget uppfyller kraven i avtalet. ”Utföraren bedöms ha en väl fungerande verksamhet och framstår som en trygg och seriös avtalspart”, skrev förvaltningen i ett tjänsteutlåtande i början av förra året.

Men nu väljer man alltså att inte upphandla på nytt. Inför nämndens beslut tidigare i år sa Kjell Backman, gruppledare för Socialdemokraterna i Farsta stadsdelsnämnd, till tidningen Mitt i att det behövs en bättre balans mellan driftsformerna inom äldreomsorgen i Farsta.

– Grunden är att vi vill att kommunala verksamheter ska drivas i kommunal regi där det är mest fördelaktigt, så visst finns det ideologiska skäl. Och inför detta beslut har vi gjort en noggrann analys och kommit fram till den samlade bedömningen att vi i framtiden ska driva Postiljonen i egen regi.

Torun Boucher (V), ordförande i Stockholms stads äldrenämnd, betonar att besluten ligger på stadsdelsnivå:

– Den rödgrönrosa majoriteten är överens om att vi ska ha både privata och kommunala utförare och vi vill att det ska finnas kommunala alternativ i alla stadsdelar, säger hon. Men det är lokalt i stadsdelarna som de har mest kunskap om hur behoven ser ut i den egna stadsdelen, därför ligger beslutet vilka boenden som ska återgå i kommunal regi hos dem.

Tre av boendena som nu återtas drivs av Attendo. Hur kommer det sig, finns det något samband?

– Varje enskild stadsdel beslutar om vilka boenden som ska upphandlas och vilka som ska återgå till kommunal regi.

Torun Boucher säger att det inte finns några ideologiska motiv hos majoriteten när det gäller val av driftsformer.

– Vi har ingen ideologisk plan. Alliansen hade under sina åtta år vid makten en ideologisk plan på att privatisera allt som inte var myndighetsutövning – det fanns en aktivitetsplan för privatiseringar. Vi har ingen aktivitetsplan för återtaganden.

– Vi satsar på kvalitetsutveckling inom hemtjänsten och på att få fart på en proaktiv äldreboendeplanering med sikte på fler och bättre ej biståndsbedömda boenden, så kallade trygghets/seniorboenden. Vi såg att dessa två områden var kraftigt försummade av den förra majoriteten, då de trodde att själva driftsfrågan skulle lösa alla problem per automatik. Det tror inte vi. Vi behöver ha ett aktivt politiskt fokus på kvalitetsutveckling i och av verksamheter.

I dag drivs 21 av 90 stycken, eller drygt 23 procent, av alla vård- och omsorgsboenden i kommunal regi, enligt Torun Bouchet. Övertagandena i Kista, Farsta och på Östermalm sker från och med den 1 november, i och med att tidigare avtal löper ut.

Fakta: 

Äldremarknaden i Stockholm

• Valfrihet inom vård- och omsorgsboenden infördes i Stockholms stad 1 juli 2008. I höstas beslutade staden att en ny plan ska tas fram där olika driftsformer analyseras och anpassas till stadsdelarnas olika behov.

• En ny regel inom socialtjänstlagen inträdde den 15 april i år som säger att entreprenörer behöver bli godkända av Inspektionen för vård och omsorg innan de kan få driva ett boende. Kraven gäller t ex lokaler och bemanning. Sedan tidigare gäller samma sak för privatägda boenden.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Stockholm ratar vegodag i skolan

”Jag avskyr symbolpolitik och vill inte tvinga barn att äta vegetariskt om de vill äta allsidigt”, säger skolborgarråd Olle Burell (S).

© 2024 Stockholms Fria