Rädda Nackareservatet | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Rädda Nackareservatet

Det är viktigt att värna om Nackareservatet och den vilda naturen, skriver en rad föreningar som motsätter sig planerna på att bygga bostäder i skogen öster om Kärrtorp.

Att bygga ett stort bostadsområde i Nackareservatet låter som ett aprilskämt, men risken finns att det blir verklighet.

Politiker utreder om det är möjligt att bygga bostäder (kanske ända upp till 1 000 lägenheter) i skogen öster om Kärrtorp, halvvägs ner mot Söderbysjön. Detta skulle innebära att Nackareservatet till stora delar skärs av och att dess kärnzon minskar. Skogsentrén mot Nackareservatet från Kärrtorp och Nytorps Gärde med kringliggande bostadsområden skulle därmed strypas.

Nog behövs det nya bostäder! Men det har faktiskt byggts cirka 15 000 nya lägenheter i Nackareservatets närhet de senaste 30 åren. En del av dessa lägenheter har byggts på 'billig' mark i Nackareservatets kantområde. Detta har lett till att slitaget ökat i stor omfattning. Ökad nedskräpning och ökad bullernivå har blivit ytterligare en följd.

Utöver redan byggda bostäder planeras uppemot 10 000 nya lägenheter. I detta perspektiv är det viktigt att värna om kantzoner/buffertzoner så att skogskänslan och den vilda naturen kan bestå, vilket är Nackareservatets största kvalitet. Även spetsen av den gröna kil som sträcker sig från Tyresta/Erstavik via Nackareservatet in mot Gullmarsplan hotas av exploatering. Här, vid Hammarbybacken, finns sedan länge planer på att bygga en stor idrottsplats med tillhörande vägar och byggnader. Ett väletablerat koloniområde skulle med detta ödeläggas, och möjligheten att förbinda Nackarreservatet med Årstaskogen skulle omintetgöras.

Båda dessa grönområden ingår i 'Nackareservatet', som för närvarande utreds för att få ett lagstadgat skydd som ett 'riktigt' naturreservat. Enligt uppgift från ansvariga tjänstemän kan båda dessa områden komma att undantas från reservatsbildningen, vilket vore oacceptabelt. Ledande politiker i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i klartext uttryckt: 'När Nacka och Stockholm jobbat fram en reservatsgräns så tycker jag det är ok att bygga ända fram till de gränser som kommer att finnas.'

Reservatsbildningen verkar märkligt nog inte bli ett skydd av området, utan tvärtom en öppning för ytterligare exploatering! Detta var väl inte meningen när beslutet togs att ge Nackareservatet ett lagstadgat skydd?

Nedanstående organisationer hävdar att området vid Hammarbybacken fram till Teletornet och skogsområdet sydost om Kärrtorp ska ingå i det blivande naturreservatet.

Arbetsgruppen Bevara Nackareservatet

Bagarmossens hembygds- och intresseförening

Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund

Nacka Miljövårdsråd

Naturskyddsföreningen i Stockholms Län

Stockholms Orienteringsförbund

Stockholms Ornitologiska Förening

Stockholms Scoutdistrikt

Svenska Turistföreningen

Stockholmskretsen

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria