Ett Stockholm utan avgaser | Stockholms Fria

Debatt


Ann-Margarethe Livh
Fria.Nu

Ett Stockholm utan avgaser

Att minska utsläppen genom att skapa en bilfri innerstad skulle sätta Stockholm på kartan som en miljösmart och modern stad, menar Ann-Margarethe Livh (v).

Debatt: En bilfri innerstad

Klimatförändringar är det största hotet mot jordens överlevnad. Att föreslå nya vägutbyggnader som Förbifart Stockholm och Österleden visar i dagsläget bara att man inte tar klimathotet på allvar. Vi måste minska på bilåkandet i Stockholm och använda oss av kollektivtrafiken istället – det finns ingen annan lösning.

För att komma till rätta med klimatproblemen och samtidigt göra Stockholm till en hälsosammare stad att leva i vill vänsterpartiet göra Stockholms innerstad till en bilfri zon. Det löser inte alla problem på en gång men visar på en medveten riktning mot ett framtida hållbart samhälle.

Övergången till bilfri zon kan ske i etapper med början i äldre områden där det redan i dag är svårt att ta sig fram med bil. Nästa steg blir city och sedan alla stadsdelarna. Undantag från den bilfria zonen ska ges åt taxi, färdtjänst, utryckningsfordon och transporter.

Under 1900-talet har den ökade växthuseffekten lett till att jordens medeltemperatur stigit med 0,6 grader. Det har inneburit allt intensivare klimatförändringar med bland annat stigande havsyta som följd. Världens forskare är överens om att det är vi människor som påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Vägtrafiken är den enskilt största bidragande faktorn till våra utsläpp av koldioxid.
Trafiken i våra städer står för en stor del av de luftföroreningar som ger oss luftvägsinfektioner och astmabesvär genom bland annat kväveoxider, flyktiga kolväten, ozon och partiklar. En bilfri innerstad skulle göra människor friskare och förhindra förtida dödsfall. Stockholm skulle dessutom bli en levande stad där gående, cyklister och kollektivtrafikanter kan samsas om utrymmet på ett mycket smidigare sätt än i dagens trafikkaos.

Kollektivtrafiken måste utökas avsevärt för att kunna ta emot alla som tidigare åkt in till stan med bil. Förbindelserna in till stadskärnan samt inom de centrala delarna måste utökas, förbättras och samordnas.
Vänsterpartiet föreslår att staden får i uppdrag att se över situationen och utöka kollektivtrafiken efter behov. I vänsterpartiets förslag skulle trängselavgifter användas i de första etapperna för att reglera och minska trafiken.

På sikt, när hela innerstaden blivit bilfri, kan trängselavgifterna placeras på infartsleder och tvärgående leder för att minska biltrafiken där. Infartsparkeringar ska användas för en enkel övergång från bil och cykel till kollektivtrafik. Antalet infartsparkeringar bör öka för både bil och cykel och tillgängligheten till bra och snabb kollektivtrafik ses över.

En bilfri innerstad skulle sätta Stockholm på kartan som en miljösmart och modern stad som tar sitt ansvar i klimatfrågan.

Fakta: 

<h2><a style="color: #1670d4; text-decoration: none; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Stockholms Fria