Stockholms Fria

EU driver på om bättre luft på Hornsgatan

Sverige varnas av EU-kommissionen för höga partikelhalter på flera orter i Sverige.

– Vi tycker att det är lyckligt att kommissionen går på staten, säger Oscar Alarik, miljöjurist på Naturskyddsföreningen som driver frågan om den dåliga luften på Hornsgatan för fem familjers räkning.

Nu skickar EU-kommissionen varningsbrev till tio medlemsländer som överskrider gränsvärdena för partiklar i luften av en viss storlek, PM10. PM10 kommer från industriutsläpp och från bilavgaser och orsakar sjukdomar som astma, hjärt- och kärlproblem och lungcancer.

Kan inte länderna inom två månader visa upp en handlingsplan för hur man ska gå vidare för att minska föroreningarna i luften kommer kommissionen att gå vidare med ärendena. Om kommissionen inte får tillfredsställande svar på en andra varning driver man ärendena till EG-domstolen.

Länderna som varnas är Cypern, Estland, Tyskland, Italien, Polen, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Sammanlagt berörs 83 miljoner människor i 132 olika luftkvalitetsområden.

Oscar Alarik är miljöjurist på Naturskyddsföreningen och driver sedan ett år tillbaka frågan om överskridanden av miljökvalitetsnormerna på Hornsgatan för fem familjers räkning.

– För miljöorganisationer som företräder privatpersoner i områden med höga föroreningar så känns det ju väldigt bra att få en så mäktig bundsförvant som EU-kommissionen. Det gör ju att man förhoppningsvis kommer att ta det här på större allvar, både inom Stockholms stad men även inom statsförvaltningen.

Under året som Naturskyddsföreningen drivit ärendet har miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat över ärendet till trafiknämnden för ett yttrande, och därefter lämnat över yttrandet till de boende, som fått framföra sina åsikter.

Trafiknämnden har i årets budget avsatt 45 miljoner för åtgärder som ska minska halterna av hälso- och miljöfarliga ämnen från trafiken i luften. Det handlar om att plantera träd, spola gatorna för att binda partiklar och sätta upp elektroniska skyltar som begränsar hastigheterna vid höga partikelhalter i luften.

– Det här anser vi inte räcker. Det krävs åtgärder mot dubbdäck och minskning av trafikströmmarna, med hjälp av höjda trängselskatter och parkeringsavgifter, säger Oscar Alarik.

Användningen av dubbdäck är det som mest ökar halten av PM10, men i dagsläget finns det ingen juridisk möjlighet att införa restriktioner för dubbdäck. Däremot ingår att kommuner själva ska få förbjuda användandet av dubbdäck i en utredning som Vägverket lämnat över till regeringen.

Gunnar Söderholm, chef på miljöförvaltningen, säger att EU-kommissionens varning inte ändrar något i stadens inställning i frågan. Han anser att det är nödvändigt med lagändringar innan det går att komma tillrätta med överskridandena av miljökvalitetsnormerna.

– Vi är alla medvetna om att det här är ett jättestort problem, men det kräver lagändringar. Till att börja med så för att komma tillrätta generellt med miljö- och kvalitetsnormerna krävs en dryg halvering av dubbdäcksanvändningen från som nu 70 procent till under 30 procent, på vissa gator krävs att under 10 procent använder dubbdäck.

Att höja trängselskatterna menar han inte är en bra idé.

– Det är ett väldigt trubbigt instrument.

I april väntas miljö- och hälsoskyddsärendet ta ställning i frågan om trafiknämndens åtgärder är tillräckliga. Tycker den det kommer Naturskyddsföreningen att driva frågan vidare.

– Vår förhoppning är ju att Stockholms stad vidtar åtgärder. Om den inte gör det kommer vi att överklaga till miljödomstolarna.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Två friade efter kravallerna i Rosengård

Malmö tingsrätt frikänner två personer som åtalats efter upploppen i Rosengård den 18 december. I båda fallen underkänner tingsrätten hur polisen identifierat männen.

Fria.Nu

Sophämtarna stäms i Arbetsdomstolen för sin vilda strejk

Nu stämmer Biltrafikens Arbetsgivareförbund, BA, de sophämtare som kör för Liselott Lööf AB, Ragnsells och Hellstens i Arbetsdomstolen för att de brutit mot gällande kollektivavtal i och med den olovliga strejken som inleddes i fredags. Även sophämtarna på det fjärde företaget som hämtar sopor i Stockholm, Resta, strejkar men inkluderas inte i stämningen eftersom företaget inte är med i BA.

Fria.Nu

Analys: Energiöverenskommelse utan stabilitet

Ett historiskt dokument som gör Sverige världsledande eller ett monumentalt miljösvek? Meningarna om regeringens klimat- och energiöverenskommelse går vitt isär. Får inte regeringen med sig socialdemokraterna på överenskommelsen riskerar den i vilket fall som helst att falla vid nästa val.

Fria.Nu

Gaza solidaritet fortsätter sin kampanj för fred

Omkring 10 000 personer deltog i lördagens demonstration på Sergels torg mot Israels angreppskrig mot Gaza.

– Varför lyfter inte media fram att vi under en svår situation lyckats ena så många människor under gemensamma paroller? säger Dror Feiler, en av arrangörerna.

Nätverket Gaza solidaritet kommer att fortsätta med sin kampanj, bland annat med demonstrationer varje lördag.

© 2024 Stockholms Fria