Mo-Långsjöns naturreservat är ett av Västernorrlands 198 områden som är skyddade från avverkning.

Många nya naturreservat

Publicerad:

Året gav rekordmånga naturreservat, konstaterar Naturvårdsverket. Men ännu har Sverige långt kvar till att nå målen om skyddad skog.

Inrikes

Mer än hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Att bilda naturreservat är ett sätt att slå vakt om värdefull natur. Ett FN-möte i Japan 2010 resulterade i nya ansträngningar för att skydda den biologiska mångfalden. Enligt avtalet som slöts ska år 2020 minst 17 procent av landytan och sötvatten, liksom minst 10 procent av kust- och marina områden vara skyddade.

Men Sveriges skogar brukas intensivt och målen är långt ifrån uppnådda. I dag är mindre än fem procent av hela den svenska skogsmarken långsiktigt och formellt skyddad. I en europeisk jämförelse är Sverige fjärde sämst gällande andelen skyddad landyta.

– Sveriges skogar brukas extremt hårt. Pratar vi om den planterade skogen går det bra, den breder ut sig på bekostnad av naturen. Över 90 procent av den svenska skogen har påverkats av skogsbruk på ett eller annat sätt, och mer än hälften av vår skog är i dag yngre än 60 år, vilket betyder att de är relativt artfattiga, säger Rebecka Le Moine, styrelseledamot i miljöorganisationen Skydda skogen.

Hittills i år har 175 naturreservat bildats i Sverige, en ökning från fjolårets 129 reservat. De flesta reservat beslutas och sköts om av landets länsstyrelser. Under 2016 har länsstyrelserna fått extrapengar för att anställa reservatsbildare för att skriva beslut om nya naturreservat. Resultatet har blivit ovanligt många beslut om nya reservat runt om i landet. Något beslut om extra pengar för reservatsbildningar även för 2017 har länsstyrelserna ännu inte fått besked om.

– Regeringen har en ambitiös miljöbudget som gör att vi kan åstadkomma mer, bland annat en stor budget för markersättning till markägare för naturreservat, säger Stefan Henriksson på Naturvårdsverket.

I de norra länen beror det ökade antalet reservatsbildningar till stor del på överenskommelsen från 2010, det så kallade ESAB-paketet, där statligt ägda Sveaskog lämnade ifrån sig 100 000 hektar produktiv skogsmark i hela landet till bolag och stiftelser i utbyte mot reservatsmark som ska skyddas. I Västernorrland har SCA skog gjort ett flertal affärer i detta paket.

– Det blev en stor mängd områden där ägandet flyttades över till Naturvårdsverket, som länsstyrelserna nu bildar naturreservat av, säger Stefan Henriksson.

Medan naturreservaten blir fler ökar också avverkningstakten för varje år. Ofta sammanfaller avverkningsbar skog med skyddsvärda skogar. Naturvårdsverket har i samband med utvärderingar av riksdagens miljömål Levande skogar konstaterat att betydligt mer skyddsvärd skog avverkas än vad som skyddas. Varje år omfattar slutavverkningar och gallringar cirka 2,4 procent av arealen produktiv skog, medan knappt 0,1 procent skyddas.

– Under genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande skogar 2000–2013 har den årliga slutavverkningen av skog varit 10 till 20 gånger så stor som arealen produktiv skog som har skyddats som naturreservat och nationalpark under samma period, säger Rebecka Le Moine.

Anledningen menar hon är pengar. För att myndigheterna ska ha en chans att nå miljömålen måste de få medel för det.

– Regeringen måste komma med en rimlig budget för miljö och naturskydd. En genväg vore att skydda den statliga skogen, Sveaskog. Det är inte samhällsekonomiskt att med skattemedel skydda skog på det långsamma och dyra sätt som görs idag, och samtidigt låta staten skövla naturskogarna, säger Rebecka Le Moine.

Fakta: 

Nationellt mål ska skydda skogen

I dag finns över 4 000 naturreservat och 29 nationalparker i Sverige. Regeringens budget för skydd av värdefull natur 2016 var 1 093 miljoner kronor och för åtgärder för värdefull natur 952 miljoner kronor. Levande skogar är ett av Sveriges 16 nationella miljömål vilka antagits av riksdagen för att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt.

Källor: Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen

Bytesaffär skapar nya reservat

ESAB-paketet är namnet på en landstäckande markbytes-uppgörelse där staten byter bort Sveaskogsägda brukbara skogar med låga naturvärden, mot planerade naturreservats-områden ägda av framför allt de stora skogsbolagen. ”ESAB” står för Ersättningsmark i Sverige AB, ett statligt bolag, förvaltat av Naturvårdsverket. På så sätt får staten loss områden som är värda att skydda och som kan göras om till naturreservat.

Källa: Länsstyrelsen i Västernorrland

Landets Fria