En god utemiljö anpassad till barns behov är grundläggande för utveckling och hälsa. Nya stadsdelar i eller i närheten av innerstaden har fått återkommande kritik för att prioritera bort barns behov.

1 av 10 förskolor saknar egen gård

Publicerad:

Små barns behov av lek tillgodoses inte fullt ut. En unik undersökning visar att 9 procent av förskolebarnen i Stockholm kan sakna egen gård.

Inrikes

De flesta är nöjda eller mycket nöjda med stadens lekplatser och parker, visar en ny undersökning (se artikeln nedan). Men när det gäller förskolornas behov finns det en hel del att utveckla.

9 procent av svarande förskolepersonal säger att de saknar tillgång till en egen gård vid sin förskola och 4 procent har bara en så kallad utsläppsgård.

– Då är behovet en park i närheten desto viktigare, säger Lisa Klingwall, landskapsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret och ansvarig för undersökningen Här leker vi.

– Men förskolor som saknar gård behöver kartläggas, vi är angelägna om det. Men det handlar också om hur det är planerat runt omkring. Men vi kanske går vidare och frågar dem som säger att de inte har en gård om de tar sig iväg varje dag ändå.

Årstaberg-Årstadal är ett exempel på ett växande, snart mycket tätbefolkat men till ytan relativt sett litet område. Här precis som i andra nya stadsdelar har frågan om barnens krympande utrymme varit uppe för debatt. Staden har också tagit till sig och sett utvecklingsbehoven, menar Lisa Klingwall.

– Förskolorna har egna gårdar, men de offentliga ytorna har inte varit tillräckliga. Det är ett pågående arbete, att skruva och göra nya investeringar.

– Förtätning är en utmaning. Det handlar om att hitta en bra balans i kombinationen egen gård och avstånd till allmänna platser. Det är viktigt att alla har tillgång till stadens kvalitéer oavsett var man bor.

Ett ökat bostadsbyggande skapar påfrestningar för vissa områden och grupper. Undersökningen är ett första steg för staden att få ett helhetsgrepp i frågor som är viktiga för barn.

– Olika områden har olika förutsättningar, säger Lisa Klingwall. Det finns mer mark i ytterstaden, men i innerstan är marken dyrare så där måste vi tänka på samutnyttjande. Hur ska parken fungera för förskolebarn, pensionärer, de som är hemma på dagarna? Hur skapar vi parker som fungerar i en tät struktur? Det är olika behov i olika delar av stan.

Bättre renhållning och toaletter är en annan ofta återkommande synpunkt. En fjärdedel av dem som svarat vill ha bättre renhållning. 20 procent vill se fler toaletter och nästan lika många tycker att parkskötsel och underhåll måste bli bättre.

– Det är bra att de frågorna lyfts upp, toaletter, rinnande vatten och renhållning. Men det är ett delat ansvar med stadsdelarna och det handlar ofta om att ju fler som nyttjar en plats, desto större blir slitaget. Vi vill skapa ett helhetstänk runt de frågorna. När vi planerar för en ny park eller ska rusta upp en befintlig miljö kan vi gå in i svaren och se: här har man verkligen lyft upp behovet av en toalett.

Bättre lekytor och redskap för yngre barn är också efterfrågat av många av de svarande (18–19 procent).

Fakta: 

FAKTA

• Drygt 1 500 platser för lek och naturupplevelser identifierades i webbundersökningen Här leker vi under 2015–2016. Platserna finns över hela staden. Webbenkäten är fortfarande aktiv, här kan du skriva in fler platser [1].

• Nio av tio uppger att de har ganska eller mycket bra tillgång till parker i sin närmiljö. Lika många promenerar till sina platser för lek. Var fjärde vill ha bättre renhållning och var femte vill ha fler toaletter, bättre parkskötsel och mer underhåll. Två av tio uppger att det är trångt på lekplatserna.

• Några citat ur undersökningen: ”Det finns inget att göra för barn under sex år” (om Grynkvarnsparken, Johanneshov); ”Mycket folk på gott och ont” (om Nytorget, Södermalm); ”Parken är nedsliten. Lekredskapen är slitna. Det kan vara skräpigt” (om Tunnlandsparken, Bromma) och ”Överfull lekplats” (om Café Hitomparken, Midsommarkransen.

• ”Har ni egen gård” löd frågan till förskolepersonal. Enkätsvaren ger en föraning men inte en heltäckande bild. Detta bl a då majoriteten av svarande personal kom från kommunal verksamhet (81%). Totalt 38 procent av de svarande har uppgett att de är förskolepersonal.

• En utsläppsgård är ett mindre inhägnat område där barnen släpps ut innan det är dags att gå till en extern park eller lekplats.

Stockholms Fria