Kommunen skjuter över kontroll på leverantörer

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Göteborgs Stad har nyligen beslutat att lägga över kontrollen av inköp av gatusten från Kina på de svenska underleverantörerna. Organisationen Swedwatch ifrågasätter om granskningen då kan bli opartisk.

Inrikes

Sedan 2006 ställs inte bara miljökrav utan också etiska krav på upphandlingen. Det innebär att hänsyn ska tas till olika konventioner om minimiålder för arbete, lika lön oavsett kön med mera. Även på detta område görs uppföljningar.

Oftast är det de svenska importörerna som ansvarar för att kontrollera att de etiska kraven efterföljs. Men i vissa fall kan kommunen anlita en konsult för att göra egna bedömningar.

Detta skedde till exempel tidigare i år då det franska besiktningsbolaget Bureau Veritas granskade tillverkningen av gatusten i Kina som Göteborgs Stad köper in. Deras rapport visade på flera allvarliga brister, bland annat att arbetarna jobbade utan skyddskläder eller bullerskydd. De etiska reglerna har nu skärpts såtillvida att leverantören ska kunna visa att stenen bryts i en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Men samtidigt har kommunen lagt över ansvaret för kontrollen på de svenska underleverantörerna. Precis som tidigare kommer det att vara ett oberoende inspektionsföretag som utför kontrollerna, men ansvaret för att beställa kontrollerna ligger nu på leverantörerna. Detta är något som Viveka Risberg på granskningsorganisationen Swedwatch är tveksam till:

– Min spontana undran är hur kommunen då kan vara säker på att de etiska kraven uppfylls. De svenska leverantörerna har ju ett intresse av att det blir ett positivt resultat av granskningen, säger hon, men poängterar också att hon inte är så insatt i just det här fallet.

Ingemar Larsson, upphandlingsledare på Trafikkontoret, säger dock att de begär in rapporterna från underleverantörerna och att de på så sätt själva kan kontrollera att allting stämmer.

– Och vi ser att det har blivit betydligt bättre, säger han.

Varför har ni då valt att lägga över ansvaret på underleverantörerna?

– Det är en kostnadsfråga och vi tycker det är ett naturligt steg att underleverantören kontrollerar att leveransen sker på ett korrekt sätt. 

Göteborgs Fria