Var tionde kommunanställd trakasseras på jobbet | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Var tionde kommunanställd trakasseras på jobbet

En av tio kommunanställda i Stockholm upplever att de har utsatts för trakasserier eller kränkningar på jobbet.

Förekomsten av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling är hög bland Stockholms stads anställda. Förra året uppgav var tionde kommunanställd att de under året varit utsatta för någon typ av kränkande behandling. Det är lika många som året innan och långt ifrån stadens målsättning att halvera förekomsten.

Enligt stadens medarbetarenkät är problemet störst bland yngre medarbetare och inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt förskoleverksamhet. Trakasserierna kan exempelvis röra kön, etnisk tillhörighet eller religion. Det kan också handla om sexuella trakasserier.

Stella Dellios, chef på utbildningsförvaltningens HR-enhet, ser allvarligt på siffrorna. Framför allt är hon bekymrad över att nästan hälften av dem som upplever att de har utsatts för kränkningar eller trakasserier inte har sökt stöd hos arbetsgivaren.

– Det är oroväckande att inte fler söker hjälp trots att vi har många forum för detta. Vi kommer fortsätta att försöka höja kunskapen bland medarbetare och chefer hur man kan gå tillväga om man upplever sig trakasserad eller kränkt.

Hon säger också att det förebyggande arbetet för ett bättre arbetsklimat fortsätter liksom ett bättre samarbete med företagshälsovården. Varje skola/enhet på förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan på hur man ska förbättra resultaten i medarbetarenkäten.

– Vi har ett bra samarbete med de fackliga organisationerna och bra funktioner som man kan vända sig till om man känner sig trakasserad eller kränkt, till chefens chef eller till oss på personalavdelningen. Vi hoppas att insatserna ska hjälpa. Ambitionen är att vi ska få en nollsiffra på det här, säger Stella Dellios.

Fakta: 

Var tionde kommunanställd trakasserad

• 10 procent av de anställda inom Stockholms stad har upplevt sig vara utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier under det senaste året. Nära hälften av dem som upplevt sig kränkta svarar att problemet kvarstår.

• Endast drygt hälften av dem som upplevde sig ha blivit kränkta har sökt stöd hos sin arbetsgivare.

• Bland de yngsta medarbetarna upplever sig fler ha blivit kränkta.

• Upplevelsen av utsatthet är något vanligare inom äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet.

• Inom utbildningsförvaltningen upplever 10 procent av de anställda att de varit utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier det senaste året, alltså samma andel som för staden i stort.

Källa: Stockholms stads medarbetarenkät 2015, Utbildningsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Rekommenderade artiklar

© 2020 Stockholms Fria