Debatt


Slussen

  • Enligt Arbetsgruppen Slussen plan B bibehålls de fria vyerna över Riddarfjärden, Gamla Stan och Strömmen med deras förslag – se ovan.
  • Interiör från det nya mellanplanet i plan B:s bussterminal.
Stockholms Fria

Plan B för Slussen – till halva kostnaden

Arbetsgruppen Slussen plan B menar att deras förslag för hur Slussen kan förnyas både förbättar miljön och framkomligheten. Enligt gruppen slipper man med deras förslag även fler domstolsprocesser.

Det finns goda möjligheter att förnya Slussen, utan att förstöra miljön och stora kulturvärden. Det visar expertutredningen Slussen plan B. En modernisering enligt plan B kan genomföras på halva tiden och till halva kostnaden jämfört med allianspartiernas Nya Slussen-projekt.

Mark- och miljödomstolens dom, den 6 december i år, som upphäver planen för en bussterminal i Katarinaberget, innebär ett totalstopp för hela Nya Slussen-bygget. Det kan ta flera år av nya domstolsprocesser och planprocesser innan Nya Slussen kan påbörjas – om projektet över huvud taget klarar alla juridiska prövningar.

Fördelen med Slussen plan B är att en angelägen modernisering kan påbörjas direkt. Det finns lagliga möjligheter att förnya ett byggnadsverk utan nya planprocesser, om man inte gör alltför stora förändringar. Eftersom staden äger alla fastigheter inom Slussenområdet finns inga formella hinder för ändring eller upphävande av planen. Staden har full rådighet över om man vill förnya den befintliga anläggningen utan en ny planprocess.

Plan- och bygglagen ger också staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen, i stort som den ser ut och fungerar i dag, men helt moderniserad. Lagen föreskriver att ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas på ett lämpligt sätt.

Stockholms politiker har alltså fortfarande möjlighet att ta beslut om att Slussen ska förnyas. Men då krävs ett nytänkande och att gamla blockeringar hävs. Ytterst är det väljarna som avgör Slussens framtid genom sina röster i valet 2014.

Det finns många fördelar med att förnya Slussens konstruktion och samtidigt ha kvar klöverblads-lösningen. En ny terminal för Nacka-Värmdö-bussarna får bästa läget med korta och bekväma byten till tunnelbana och stadsbussar. En ljus, varm och trygg terminalmiljö med glaspartier mot bussarna och fin kontakt med Saltsjön och Mälaren kan byggas direkt. Busstrafiken kan snabbt förbättras med nya smarta linjer, som kan ha hållplatser i Slussen, och sen gå vidare till city och andra slutmål.

Klöverbladslösningen ger goda möjligheter att förbättra miljön och framkomligheten för alla. De stora gångstråken mellan Söder och Gamla stan blir naturliga och tillgängliga för alla, utan hindrande trappor, och med planskilda korsningar. Cykeltrafiken får egna stråk med mer plats och bättre säkerhet. Busstrafiken får bättre framkomlighet, bättre hållplatser och möjligheter till rundkörning vid trafikstörningar. Biltrafiken får också bra framkomlighet och bättre flyt med planskilda korsningar och enkel väjning, i stället för T-korsningar med stopp och köer. Ett lugnare trafiktempo ger mindre buller och en bättre miljö för alla.

Ett smart utnyttjande av klöverbladet öppnar möjligheter att frigöra attraktiva ytor till trygga och sköna platser. Karl Johans torg utvidgas mot Gamla stans solsida, med nya träd och bra kontakt med Riddarfjärden och Saltsjön. Rampen på Slussens västra sida, mot Riddarfjärden, förblir bilfri och används för gående och cyklister.

De fria vyerna med panoramat över Riddarfjärden, Gamla stan och Strömmen bibehålls. Stadsbilden bevaras och näset med den tudelade förbindelsen mellan Söder och Gamla stan behålls. Inga nya störande byggnader tillkommer.

Lokalerna i Slussen återskapas och moderniseras för kultur, service och handel. Den befintliga gallerian utvecklas och får goda förbindelser med både torgplanet, tunnelbanan och bussterminalen.

Mälarens utflöden förbättras med öppning av gamla Polhemsslussen och nya avtappningsrännor tillsammans med ökad kapacitet i Hammarby och Södertälje.

På så sätt sprids vattenflödena och risken för översvämning, erosion, ras och stora slamflöden minskas. Slussen säkras också för högre havsnivåer med en hållbar höjdsättning.

Fakta: 

Mer info finns på www.slussenplanb.nu

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2024 Stockholms Fria