Så tycker partierna om problemet med hemlösa katter | Stockholms Fria
  • Sir Väs upptäcktes i ett bostadsområde i Hemforsa. Han har nu flyttat till ett eget hem.
Göteborgs Fria

Så tycker partierna om problemet med hemlösa katter

Fria har frågat samtliga riksdagspartier hur de ser på problematiken med hemlösa katter, vad de anser bör göras för att hjälpa dessa katter och hur det ska förhindras att fler katter hamnar i samma situation i framtiden. De partier som inte är med har inte svarat på enkäten.

Hur ser ni på den situation som finns i Sverige med hemlösa katter?

Vad konkret kommer ni att göra framöver för att minska antalet hemlösa katter?

Moderaterna

1. Tama djur som saknar ägare är ett allt mer växande problem i samhället. För att komma till rätta med problemet krävs ett tydligt ägarskap för djur.

Hemlösa katters behov ser olika ut beroende på var i landet de befinner sig. Men oavsett var katten befinner sig är ägarskapet viktigt. Den som äger en katt har också skyldighet att se till att katten mår bra.

2. Moderaterna vill se en hårdare efterlevnad av dagens lagstiftning. Viktigt för hemlösa katter är att utkräva kattägaren det ansvar denne tog när djuret skaffades.

Socialdemokraterna

1. De många övergivna katterna i Sverige far illa eftersom djuren inte är anpassade eller tränade att leva i vilt tillstånd. Bakom varje hemlös katt finns en tidigare ägare som brustit i sitt ansvar som djurägare.

2. Just nu arbetar regeringen med det förslag till ny djurskyddslag som togs fram för några år sedan. Förslag som diskuteras för att minska problemet med förvildade katter är ett uttryckligt förbud mot att överge husdjur och en obligatorisk märkning och registrering av katter, kombinerat med fortplantningsbegränsning för katter som vistas utomhus. Vi socialdemokrater menar att det är viktigt att motverka problemet med hemlösa katter.

Miljöpartiet

1. Vi ser det som ett allvarligt problem att det finns en stor mängd hemlösa katter i Sverige. Det höga antalet hemlösa katter är problematiskt framförallt ur djurskyddsperspektiv, eftersom det skapar ett stort lidande för djuren. Även ur ett naturvårdsperspektiv är hemlösa katter problematiskt. Katter påverkar vilda populationer av fåglar och andra djur. Sannolikt är hemlösa katter ett större problem för det vilda djurlivet än tamkatter eftersom de inte har samma tillgång till alternativ föda.

2. Vi vill att det ska satsas mer resurser på omhändertagande av vilda katter.

Det har genomförts en utredning om en ny djurskyddslag där det framförs flera förslag om hur man kan förbättra situationen med hemlösa katter som just nu bereds inom regeringen. Miljöpartiet är positiva till de flesta förslagen som berör katter. Vi driver på för en ny djurskyddslag och där vi vill se en åldersgräns för att få ha huvudansvaret för ett djur. Det bör också införas krav på utbildning för alla som har ansvar för djur. Det bör även tydliggöras i lagen att den som är ansvarig för djurens välfärd är djurägaren eller den som på annat sätt förfogar över djuret. Miljöpartiet anser även att det ska införas ett tydligt förbud i djurskyddslagen mot att överge djur.

Vi vill satsa mer på information om vilda katters situation. Det behövs en attitydförändring när det gäller katter – fortfarande finns en inställning att ”katter har nio liv” och att de klarar sig bra vilda. Katter är dock inte anpassade till svenskt klimat och har svårt att klara sig under vintern om de inte får skydd och mat. En katt värderas inte lika högt som till exempel en hund och det ger upphov till att katter ofta överges och att familjer skaffar så kallade sommarkatter. Katters status behöver höjas och de behöver ges samma skydd i lagstiftningen som till exempel hundar.

Vänsterpartiet

1. Det är allvarligt då de hemlösa katterna far illa eller riskerar att fara illa. Dessutom ökar det spridning av sjukdomar, ger sanitära och allmänna besvär för människor samt orsakar skador på vilda djurpopulationer. Nuvarande situation är inte acceptabel.

2. Vi kommer fortsatt att ligga på regeringen om nödvändigheten att en ny lagstiftning införs och att ansvaret tydliggörs för effektivare hantering av hemlösa katter. Det måste införas krav på att katter ska vara märkta och registrerade.

Centerpartiet

Människor som har djur i sin vård har ett ansvar för att ta hand om djuret på ett bra sätt. Vi tycker därför att det är självklart att djurskyddslagen borde innehålla ett krav på förbud att överge djur, vilket förstås även omfattar katter.

Centerpartiet är dock inte helt övertygade om att det är en bra väg att införa lagstiftning om att märka och registrera sin katt. Däremot ser vi gärna att människor på frivillig väg märker och registrera sina katter. Det är också en trygghet för kattägaren att ha koll på sin katt.

Kristdemokraterna

1. Vi ser med allvar på hemlösa katters situation, att de därtill är så många är beklämmande.

2. Vi anser att det för katter finns skäl att pröva annan lagstiftning än hittegodslagen. Vi ser att TNRM-metoden kan vara en tänkbar lösning för hemlösa katter.

Rekommenderade artiklar

SL: Sådana budskap är svåra att stoppa

SD:s reklamkampanj i tunnelbanan har mött massiv kritik – men enligt SL finns det inget hinder i lagstiftningen om exempelvis ett rent nazistiskt parti vill affischera på liknande vis.

© 2021 Stockholms Fria