Barn ska inte bli vräkta från sina hem i Stockholms stad | Stockholms Fria

Debatt


Stefan Nilsson • Gruppledare för MP i Stockholms stad
Stockholms Fria

Barn ska inte bli vräkta från sina hem i Stockholms stad

Det finns en politisk konsensus om målet noll vräkningar av barnfamiljer, men ändå utsätts varje år ett antal barn för detta i Stockholm. Förra året var det 47 barn och året dessförinnan 27 barn, som vräktes från sina hem. Det skriver Stefan Nilsson, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

För barnen innebär en vräkning att deras boendesituation försämras dramatiskt. De förlorar sitt sociala sammanhang, kan tvingas byta skola och mår dåligt av den kris deras föräldrar hamnar i. Enligt Socialtjänstlagen och FN:s Barnkonvention ska barnets bästa beaktas i alla beslut som rör barn. Därför borde inte ansökningar avslås då dessa gäller bistånd som skulle kunna förhindra vräkning av en barnfamilj.

I Stockholms stad finns ungefär 3 000 personer som är hemlösa, varav ungefär 500 personer räknas som akut hemlösa. För att kunna minska hemlösheten rejält behövs dels att de som är utestängda från bostadsmarknaden får möjlighet att teckna fasta lägenhetskontrakt, dels ett antal åtgärder för att förebygga och minska antalet vräkningar.

Miljöpartiet i Stockholms stad anser att följande fem förslag kan göra stor skillnad:

1. Noll-tolerans mot vräkningar av barn. Socialtjänsten ska tillgripa de åtgärder som krävs för att helt förhindra vräkningar av barn. De allmännyttiga bostadsbolagen (Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder) ska fatta beslut i sina styrelser om att inte vräka barnfamiljer.

2. Rutiner för förebyggande arbete. En lokal plan för det vräkningsförebyggande arbetet i staden behövs, med långsiktiga mål och konkreta åtgärder för hur målen ska nås. Säkerställda rutiner behövs för att nå ett bra resultat och är särskilt viktiga för att kunna tillgodose barns behov av ett tryggt boende. Personal inom staden, bostadsföretag, Kronofogden och andra aktörer behöver kunskap om aktuell lagstiftning och om olika handlingsalternativ. Hyresgäster behöver kunskap om de rättigheter och skyldigheter som hänger ihop med ett hyresavtal.

3. Lär av tidigare vräkningar. En översyn av alla vräkningar av barn i Stockholms stad de senaste tre åren ska göras och vara en del av underlaget för åtgärder i handlingsplanen. Samarbetet behöver förbättras mellan socialtjänst, Kronofogden, hyresvärdarna, hälso- och sjukvården, frivilligorganisationer med flera. Hyresvärdar är skyldiga att underrätta socialtjänsten när de säger upp en hyresgäst på grund av hyresskuld och vissa störningar. Men det finns inget fastställt hur höga hyresskulderna får bli innan värdarna har en skyldighet att kontakta socialtjänsten. Miljöpartiet anser att detta alltid borde ske så snart hyresskulder uppgår till två-tre månaders hyra.

4. Stärk barnets röst. Ett starkare barnperspektiv behövs hos socialtjänsten. Barn har rätt att få sin röst hörd, men ibland bygger socialtjänstens beslut på andra- och tredjehandsuppgifter om barnen trots att dessa i högsta grad är berörda av besluten. Metoder ska finnas för att socialtjänsten ska samtala med de barn vars familjer hotas av vräkning.

5. Tydligt brukarperspektiv. Det är också viktigt med ett förstärkt brukarperspektiv, det vill säga att både den enskilde hyresgästen och olika brukarorganisationer är delaktiga i hur det vräkningsförebyggande arbetet utformas.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Stockholms Fria