Stockholms Fria

Långt kvar innan Stockholm når miljömålen

Stockholms län kommer inte att klara alla sina miljömål. Det konstaterar Stockholms länsstyrelse. De 15 målen handlar till exempel om frisk luft, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.

– Miljöfrågorna behöver prioriteras högre i förhållande till andra intressen, säger Pelle Boberg som på nationell nivå arbetar med miljömålet om begränsad klimatpåverkan på Naturvårdsverket.

Det var i slutet av 1990-talet som riksdagen fattade beslut om miljömål som skulle göra att vi fick en bättre miljö i framtiden. Målen skulle vara uppfyllda år 2020. Det finns både lokala och rikstäckande mål – i hela landet är det 16 mål som ska uppfyllas, i Stockholms län är det 15.

Men enligt länsstyrelsen kommer bara två av målen i Stockholms län uppnås i tid. Målet om naturlig försurning har redan uppnåtts och där är utvecklingen positiv. PH-värdet i känsliga sjöar och vattendrag har ökat och högst 2 procent av länets sjöar är försurade. Det andra målet som man är på väg att uppnå är målet om skyddande ozonskikt. Det beror på att utsläppen av ozonnedbrytande ämnen idag till största delen har upphört i Sverige och även minskat globalt. Men när det gäller till exempel målet om begränsad klimatpåverkan, står länet inför stora utmaningar.

– En viktig del är utsläppen från transporterna. Det handlar inte minst om planering av samhälle och infrastruktur för att främja kollektivtrafik, gång och cykling och undvika bilberoende, säger Pelle Boberg.

Varje invånare i länet beräknas årligen generera ungefär 2,5 ton växthusgaser inom länet. Utsläppen av växthusgaser per invånare inom Stockholms län är mindre än riksgenomsnittet tack vare en väl utbyggd fjärrvärme, få tunga industrier och en hög andel kollektivtrafik.

Men det finns risk att den ökar, till exempel visar en prognos från Trafikanalys, att trafiken i länet ökar med befolkningen.

Pelle Boberg anser också att det är viktigt att man även jobbar för att reducera de utsläpp som stockholmarna orsakar utanför länets gränser, till exempel från industriprodukter och livsmedel.

– På sikt för stabilisera klimatet behöver utsläppen av växthusgaser nå neråt noll.

Karin Frimodig

Fakta: 

De 15 miljömålen för Stockholms län

1 Begränsad klimatpåverkan

2 Frisk luft

3 Bara naturlig försurning

4 Giftfri miljö

5 Skyddande ozonskit

6 Säker strålmiljö

7 Ingen övergödning

8 Levande sjöar och vattendrag

9 Grundvatten av god kvalitet

10 Hav i balans samt levande kust och skärgård

11 Myllrande våtmarker

12 Levande skogar

13 Ett rikt odlingslandskap

14 God bebyggd miljö

15 Ett rikt växt- och djurliv

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria