Sveriges största vägbygge strider mot lagen | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Sveriges största vägbygge strider mot lagen

En utredning som gjorts vid Luleå Tekniska Högskola visar att det planerade bygget av Förbifart Stockholm inte bara innebär stora miljörisker utan även är olagligt. 30 miljarder kommer projektet, det största i svensk infrastruktur någonsin, att kosta. Svenska Naturskyddsföreningen anser att Vägverket underskattat kostnaderna och överskattat fördelarna.

Projektet Förbifart Stockholm är en sexfilig motorväg som ska gå mellan Skärholmen söder om Stockholm via Lovön till Häggvik norr om Stockholm. Vägverket avser inkomma med en ansökan till regeringen om tillstånd för projektet.
Men vägbygget strider mot gällande lagstiftning menar Gabriel Michanek, professor i miljörätt vid Luleå tekniska högskola, som granskat projektet.

– Förbifart Stockholm strider mot de riksintressen som finns beskrivna i miljöbalken för kulturmiljövård och miljövård. Medan det andra alternativet som har presenterats, Diagonal Ulvsunda, inte krockar med de intressena, säger han.

– Jag kan inte ta ställning till exakt vilka konkreta effekter det får på miljön men projektet är oförenligt med den lagstiftning som finns. Utifrån den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts bör man välja det andra alternativet.

Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, är också kritiska och menar att Vägverkets egna alternativa lösning, Diagonal Ulvsunda, är att föredra.

– Det alternativet är lagligt, eller åtminstone inte uppenbart olagligt. Vi menar också att det har vissa fördelar genom att det inte driver på utsmetningen av regionen och inte är lika Stockholmsfientligt, säger Magnus Nilsson, trafikexpert på SNF.

Han tycker att det i grund och botten är irrelevant huruvida man är positiv eller negativ till Förbifart Stockholm eftersom det så tydligt framkommit att det inte är förenligt med miljöbalkens paragrafer.

– Det viktiga är egentligen inte om man är för eller emot projektet eftersom det inte klarar en juridisk prövning. Vi anser inte att Vägverket bör lämna in en ansökan men om de gör det i alla fall så har regeringen inte rätt att bifalla den.

För regionen skulle Förbifart Stockholm innebära stora förändringar. Enbart negativa sådana menar SNF.

– Vår främsta invändning är att staden med ett sådant projekt drivs mot en Los Angelesifiering med ett glesare utvecklingsmönster, ökad miljöbelastning och försämrade villkor för kollektivtrafiken, säger Magnus Nilsson.

– Det innebär stora lokala ingrepp på miljön, både ute på Lovön och på Järvafältet och naturreservatet där. Det blir också jättestora trafikökningar som leder till enorma miljöskador.

Projektet är det största infrastrukturingreppet i svensk historia i storleksordningen 30 miljarder kronor. En kostnad som Magnus Nilsson menar ingår i en kalkyl där Vägverket på ett systematiskt sätt underskattat kostnaderna samtidigt som de överskattat nyttan med projektet.

På Vägverket kallar man granskningen av projektet och SNF:s åsikter för ett utspel.

– Vi kommer att lämna in ansökan. Det är regeringens sak att ta ställning till den, säger Riggert Andersson, projektledare för Förbifart Stockholm.

Johan Söderman, som har arbetat med vägutredningen i projektet, förstår att det kan finnas motstridiga intressen och olika uppfattningar kring frågan.

– Men vi har djupdykt i det här och kommit fram till att det är förenligt med miljöbalken, säger han.
– Vi jobbar väldigt mycket med miljöfrågan. Vägverket tar stor hänsyn till miljön bland annat genom att 16 kilometer av vägsträckans 21 ska förläggas i tunnel. Naturligtvis blir det intrång och förändringar i miljön, framför allt när det gäller bron över Lambarfjärden, men det är inte enbart negativt.

Enligt honom är Förbifart Stockholm bättre än Diagonal Ulvsunda och ett mycket viktigt steg för Stockholms fortsatta expansion.

– Det är angeläget för regionens utveckling. Politikerna har en önskan om att den ska fortgå och då måste transportkapaciteten förstärkas. Det här ger regionen en ny struktur, från en enkärnig struktur till en flerkärnig. Målbilden är att knyta ihop de två länshalvorna till en.
Vägverket kan inte ange en exakt tidsplan för genomförandet av projektet. Men uppskattningsvis kommer byggandet att pågå under åtta år med start tidigast 2011.

– Vi jobbar på för fullt med det här. Det finns ett tryck på det, säger Johan Söderman.

 

Därför är Förbifart Stockholm olaglig

För att tillstånd ska medges för ett vägprojekt måste ansökan prövas mot miljöbalken. Förbifart Stockholm ska enligt Vägverkets planer dras genom områden vars natur- och kulturmiljöer anses vara av riksintresse, och därmed skyddas i miljöbalkens trejde kapitel, paragraf sex. Enligt Vägverkets bedömning är även de förbättrade kommunikationer Förbifart Stockholm skulle ge av riksintresse. Vid prövning av oförenliga riksintressen ska enligt miljöbalkens tredje kapitel, paragraf tio: företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Vid prövningen ska även avgöras om andra alternativ kan främja riksintresset av förbättrade kommunikationer utan att inverka menligt på andra av miljöbalken skyddade riksintressen, vilket enligt Gabriel Michanek talar för Diagonal Ulvsunda. 
Källa: Gabriel Michanek

 

 

Fakta: 

<h2><a href="http://www.fria.nu/tema/foerbifarten">Läs fler artiklar om Förbifart Stockholm på vår temasida.</a></h2>

Rekommenderade artiklar

Oenighet om avdammat Dennispaket

I onsdags överlämnade Carl Cederschiöld sitt trafikpaket för Stockholm till infrastrukturministern. Ingen enighet över blockgränserna har dock kunnat uppnås. Socialdemokraterna vägrade att skriva under förslaget då de anser att finansieringen kommer att slå hårt mot kommun och landsting. Och miljöpartiet menar att det rör sig om ett avdammat Dennispaket.

Trängselskatten – het fråga för Stockholmspolitikerna

Miljardöverskottet från trängselskatten tar staten hand om. Regeringen vill nu se en höjning av trängselavgiften för att finansiera en utbyggnad av tunnelbanan. Något som visserligen välkomnas av politikerna i stadshuset, men både oppositionen och alliansen vill att överskottet ska kontrolleras regionalt.

Första miljarden på väg till Förbifart Stockholm

Nästa år ges drygt 1,2 miljarder från trängselskatten tillbaka till Stockholm, vilket är dubbelt så mycket som tidigare år. Nästan allt går till att finansiera Förbifart Stockholm. "Ett stort svek mot folkomröstningsresultatet", säger Göran Folin från Alternativ stad.

© 2021 Stockholms Fria