Fördjupning


Frida Bank
  • Fler väljer att köra bil om det är bekvämt och den är parkerad nära hemmet. Parkeringsnormen förstärker det beteendet, säger Gustav Svärd, talesperson för Yimby i Stockholm.
Fria.Nu

Flexibla parkeringstal ska göra det lättare att bygga bostäder

Bostadsbristen är akut samtidigt som kraven på bilparkeringar gör det svårare och dyrare att bygga nytt. Men nu väljer allt fler kommuner att se över de kritiserade reglerna och införa flexibla parkeringstal.

– Kommunerna måste sluta tvinga fram parkeringsplatser, säger Gustav Svärd, talesperson för nätverket Yimby.

Tar du dig fram med bil, cykel eller kollektivtrafik? Oavsett vilket färdsätt du väljer är du med och betalar kostnaden för bilparkeringar.

Innan ett bostadshus står klart måste byggherren ta hänsyn till kommunens parkeringsnorm. Normen reglerar hur många parkeringsplatser som ska byggas för varje ny lägenhet. Om parkeringstalet är 1 innebär det en bilparkering per bostad.

Parkeringsnormen har kritiserats för att vara stelbent, förhindra nybyggen och främja bilismen i städerna. Rösterna höjs ofta vid nybyggen där p-talet är högre än det genomsnittliga bilinnehavet. Då byggs det fler parkeringar än vad det finns bilägare i stadsdelen.

Att alla är med och delar på kostnaderna för parkeringarna väcker också kritik. En garageplats under mark kostar runt 250 000 – 500 000 kronor per parkeringsplats.

– I praktiken handlar det om en subvention som ges till de som har bil. Alla är med och betalar eftersom det bakas in i priset på bostäderna, säger Gustav Svärd, talesperson för Yimby i Stockholm.

Nätverket Yimby främjar en tät blandstad som är gång, cykel och kollektivtrafikvänlig. Parkeringsnormer som gör det svårare att bygga mindre bostäder för unga, eller som tvingar fram fler parkeringar än vad som behövs, går stick i stäv med deras stadsvision.

– Bygger man bilparkeringar månar man om bilismen. De som inte har råd med bil, eller som av andra skäl inte vill ha bil, exkluderas. Konsekvenserna blir orättvisa effekter som avgaser, buller och mindre plats i städerna till andra färdmedel.

I en undersökning från organisationen Fastighetsägarna svarade 60 procent av bostadsbolagen i landets största städer att parkeringsnormen hindrar nyproduktion av bostäder för unga.

Samtidigt är det brist på bostäder i 240 av landets 290 kommuner. Värst är det i storstadsregionerna och ofta är det unga eller nyanlända som drabbas.

– De yngre behöver bostäder men väldigt många har inte ens körkort. Vad ska de då med en parkering till? Man bygger något som det inte finns behov av, säger Gustav Svärd.

Hur parkeringsnormen utformas är upp till varje kommun. I dag har de allra flesta kommuner ett fast tal som gäller för alla nybyggen, berättar Pelle Envall, doktor i trafikplanering och vd på Trafikutredningsbyrån.

– Ett fast tal kan verka som ett enkelt sätt att lösa frågan på. Men forskning visar att det får många negativa effekter på stadsmiljön och för bostadsbyggandet, säger han.

– Tittar man i kommunernas riktlinjer för stadsplanering står det ofta att de vill bygga en blandad, tät stad som främjar gång, cykel och kollektivtrafik. Ofta stämmer inte parkeringspolicyn med det.

Men det är ett skifte på gång. Under de senaste åren har flera kommuner valt att se över sina regler och införa flexibla parkeringstal. Talet ändras beroende på vilken typ av bostad det är, i vilket område det byggs och hur väl kollektivtrafiken fungerar i närheten. Att det till exempel finns bilpooler i närheten kan också minska kravet på parkeringar.

Pelle Envall har länge förespråkat ett flexiblare system. 2013 var han huvudförfattare till rapporten ”Parkering i täta attraktiva städer – dags att förändra synsätt” som gavs ut av Trafikverket. Där lyfte han fram förslaget att låta marknaden styra parkeringsutbudet, men också alternativet med flexibla p-tal.

– Mellan tummen och pekfingret tror jag att det är ett femtontal kommuner som ser över sina regler eller som nyligen gjort det, säger han och nämner bland annat Malmö, Stockholm, Linköping och Västerås.

Stockholm tog det formella beslutet att överge parkeringsnormen 2015. Tidigare var normen en bilparkering per lägenhet. Nu arbetar staden istället med flexibla, projektspecifika och gröna p-tal som bestäms efter dialog mellan kommun och byggherre.

– Det är väldigt bra att de öppnat upp för en flexibel lösning. Det borde fler kommuner göra, säger Gustav Svärd på Yimby i Stockholm.

Han menar att det nya systemet med ett flexibelt p-tal är ett steg i rätt riktning, men som privatperson vill Gustav Svärd att p-talet slopas helt.

– Det går inte att motivera varför man ska ha kvar regeln. I tätbebyggda områden är det fortfarande ett hinder för nybygge. I villaområden är det självklart att byggherren väljer att ordna parkeringar, annars blir det svårt att få bostäderna sålda.

Göteborg har också infört ett flexiblare system.

– Det är positivt fast jag önskar att det hade gått fortare, säger Alvar Palm, samordnare för Yimby i Göteborg.

– Städerna har ett behov av förtätning. Bilismen tar upp oproportionerligt stora ytor jämfört med andra trafikslag. Vi kan gott dra ner lite på bilens yta och istället bygga bostäder vilket det finns ett enormt behov av. Det går utmärkt att minska antalet bilresor bara vi tillhandahåller andra alternativ, säger Alvar Palm.

Systemet med en parkeringsnorm kommer från USA. Där har man också börjat ersätta normen med flexiblare lösningar och en högre grad av marknadstänk.

Pelle Envall menar att det är okunskap och brist på forskning om konsekvenserna av ett fast p-tal som gör att normen lever kvar i stora delar av Sverige.

– Det har bara rullat på i någon slags kultur. Arkitekter, stadsplanerare och trafikingenjörer har fått lära sig att det är såhär det ska gå till, man har inte tittat på effekterna.

Han är övertygad om att flexibilitet är det som gäller för framtidens stadsplanering. Mycket talar för att vi kommer att få se en stor förändring av hanteringen av parkering i stadsmiljö, berättar han.

– Vi kommer att gå över till fastighetsspecifika parkeringsutredningar rakt av.

Hur kommer det att fungera med parkering i städerna om tio år?

– Då har digitalisering och transportteknik gjort att man inte behöver ha bilen precis intill huset. Förarlösa bilar kan kallas till en och själva parkera i ett garage längre ner på gatan. Det kommer bli en enorm skillnad för stadsbilden men för att det ska hända behöver politikerna kratta manegen.

Fakta: 

Parkeringsnormer

Kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation kallas parkeringsnorm.

Parkeringstal, p-tal, anger minsta antal bilparkeringar som krävs för att en fastighetsägare ska få bygglov. Är talet 1,0 krävs en parkering per bostad. Talet brukar hamna mellan 0,25 till 2.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Vårdförbundet: ”Värsta sommaren hittills”

Det är svårare än någonsin att hitta vikarier till vården. Nu varnar facket att både patientsäkerheten och arbetsmiljön är i fara.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i hela landet, säger Cecilia Sandahl på Vårdförbundet.

Fria.Nu

© 2022 Stockholms Fria