Sluta jävlas med förorten | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
  • Järvafältet är ett populärt naturområde i trakten runt Rinkeby, Tensta, Hjulsta och Kista. Eftersom det inte finns så många gröna parker i stadsdelarn
Fria.Nu

Sluta jävlas med förorten

Ingen annanstans i Stockholm hade man kunnat köra över den folkliga opinionen och försämra de boendes närmiljö på det här viset, skriver Berin Balta och Alexander Olsson.

I de flesta delar av Stockholm är det en självklarhet att de boende i området ska skyddas från buller och avgaser.

När större vägar byggs eller breddas läggs de nästan uteslutande i tunnlar för att skydda de boendes närmiljö. Men när Vägverket planerar att bredda E18 förbi Tensta, Rinkeby, Hjulsta och Kista tänker man göra det i ytläge. Därmed har vi i Tensta och Rinkeby ännu en gång fått bekräftat att självklarheter inte nödvändigtvis gäller när det handlar om fattiga och invandrartäta förorter. Vägverkets föreslår att två kortare bitar av vägen ska överdäckas. Detta är inget annat än ren kosmetika - trots överdäckningarna kommer bullernivån att överstiga de av riksdagen antagna nationella riktlinjerna, och de riktlinjer som Stockholms stad har antagit. På grund av breddningen kommer dessutom 31 hektar, ett område stort som 60 fotbollsplaner, att försvinna från Järvafältet.

Då det finns ytterst få gröna parker inom stadsdelarna används fältet av en stor andel av de boende i områdena - av familjer som grillar, dagisbarn på upptäcktsfärd, orienterande grundskoleelever och andra som vill få en skymt av den svenska naturen. Med ytdragningen hotas de boendes möjligheter till detta, liksom kolonilotterna och den unika Igelbäcken.

Förslaget om breddning av E18 var på remiss under 1990-talet. Av de lokala remissinstanserna var en överväldigande majoritet mot en breddning av vägen i ytläge. Lokala hyres- och bostadsrättsföreningar, Hem- och skolaföreningar, elevråd på skolor, kolonilottsföreningar och miljöorganisationer är alla starkt kritiska till Vägverkets planer för E18. Men dessa protester har fullkomligt viftats bort av kommunfullmäktige.

Ingen annanstans i Stockholm hade man på ett så här tydligt sätt kunnat köra över den folkliga opinionen och försämra de boendes närmiljö.

I Enskede och Årsta grävdes Södra länken ner - trots att det kostade tre gånger mer än vad det hade kostat att förlägga E18 i tunnel. Tensta och Rinkebybornas protester handlar inte om att motsätta sig ett eventuellt nationellt intresse av en bredare motorväg - det handlar om att vi ska behandlas som andra stockholmare. Skydda miljön även i förorten - lägg E18 i tunnel!

Berin Balta

ordförande SSU Tensta

Alexander Olsson

ordförande Ung Vänster Tensta-Rinkeby-Spånga

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria