Skogen existerar för att bli nedhuggen | Stockholms Fria

Debatt


Martin Holmström
Stockholms Fria

Skogen existerar för att bli nedhuggen

Skogsindustrin En chefredaktör i södra delen av barrskogsbältet klagade nyligen på sin ledarsida över att han upptäckte ”nya förfärliga och förfulande kalhyggen” och kastade ut frågan: ”Är detta tillåtet?”.

Ja, tyvärr är det inte bara tillåtet, det är påbjudet. Den svenska skogen existerar – enligt skogsvårdslagen – för att bli nedhuggen. Skogsvårdslagen är en produktionslag, tillkommen för att förse skogsindustrin med virke och dess ägare med pengar. De privatpersoner som äger hälften av den svenska skogen står under stark press att göra likadant som industrin.

De andra aspekterna på skogen har inget nämnvärt utrymme i skogsvårdslagen. Ingen kan fällas för brott mot naturvårdsparagraferna – om inte ett föreläggande först har utfärdats, och det sker nästan aldrig. Skogens estetiska värden existerar inte på lagpapperet. Dess rekreationsvärde eller betydelse för närboende är dåligt tillgodosedda.

Man kunde ju tro att det skulle finnas någon lag som ser till att skogen inte huggs för tidigt. För 60 år sedan var det vanligt att se skogsbestånd som var 150 år gamla, och äldre fanns också. Nu är det svårt att hitta några som är mer än 100 år, och slutavverkningarna görs ofta före den åldern. Borde det inte finnas några hushållningsföreskrifter i lagen? Jo, de finns, och de tillåter den ålderssammansättning som vi ser med våra ögon. Den svenska skogens medelålder faller kontinuerligt, enligt plan, och är nu omkring 58 år.

Sveriges äldsta tall är 760 år och står på Hornslandet. Om en urskog kan man säga att den är oändligt gammal eller att den inte har en viss ålder. Den innehåller alla åldrar upp till många hundra år.

Eftersom den gamla skogen har störst värde för djur och växter, eftersom den gamla skogen har störst värde för människor som inte äger skog, och eftersom den gamla skogen skulle kunna ge timmer och träföremål med hög kvalitet i framtiden, kan man gott påstå att skogsvårdslagen är en destruktiv lag – för alla andra än skogsindustrin.

Varför är det så i ett demokratiskt land? Jo, av någon – för de flesta obegriplig – anledning lyckas skogsindustrin genom sitt branschorgan Skogsindustrierna styra både riksdag, regering, chefredaktörer (med tre undantag), myndigheter och allmänhet, så att skogsskövling får fortgå enligt lag på mer än hälften av Sveriges landareal, trots att skogsnäringen svarar för bara 3,5 procent av den svenska bruttonationalprodukten.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Öppet brev till socialdepartementet

Lagen om personlig assistans ändrades den 1 juli i år. De nya reglerna gör det bland annat svårare att spara ihop en ekonomisk buffert som kan behövas vid kostsamma resor. Vi publicerar här två brev som Erik Ljungberg skickat till socialutskottet och socialdepartementet.

Debatt
:

Försköning av Förbifart Stockholm

Förbifart Stockholm Lobbyisterna på Bil Sweden målar just nu, tillsammans med allianspartierna, upp en utopisk bild av Stockholm, förutsatt att vi bygger den starkt ifrågasatta motorleden Förbifart Stockholm. Motorleden beräknas öka biltrafiken i länet med 4 procent, vilket är en underdrift. All erfarenhet och alla studier från tidigare vägbyggen visar att trafiken ökar i genomsnitt 15–20 procent bara några år efter att en ny motorväg står klar. Södra länken, som var projekterad för en trafikökning på 6 procent, är nu uppe i en 18-procentig ökning.

© 2021 Stockholms Fria