Förändra den svenska narkotikapolitiken | Stockholms Fria

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Förändra den svenska narkotikapolitiken

Narkotikapolitiken bestämmer hur livet ska se ut för de narkotikaberoende. Anpassa politiken till fakta, skriver två representanter för Svenska Brukarföreningens anhöriga.

I en artikel publicerad den 12 mars gjorde Svenska Brukarföreningen gällande att Föräldraföreningen mot Narkotika, FMN, och ytterligare några organisationer propagerar för att låta narkomanerna få ta konsekvenserna av sitt drogbeteende därför att de har sig själva att skylla. Nu har två tunga företrädare för FMN, nämligen förbundsordföranden och informationssekreteraren gått i svaromål. Den 19 mars hävdar de att om någon väljer att knarka så är det hans fria val - och det kan ingen förälder göra något åt. Konsekvenserna ska bäras av missbrukaren. Det missbrukande 'barnet' måste själv ta ansvar för sitt eget liv. Vad vi kan se bekräftar detta resonemang Svenska Brukarföreningens påstående om FMNs ideologi. Om det föreligger en skillnad i hur den ska tolkas så är den hårfin. Den moralism som vi anser ligga till grund för FMNs hållning blir ännu tydligare då man studerar postulatet: 'Varje individ (även missbrukare och kriminella) ändrar sitt beteende när det med deras mått mätt finns tillräcklig anledning' - som också presenteras i artikeln.

Vilken skulle anledningen kunna vara? Att injektionsverktygen ska vara förorenade och att behandling med ersättningspreparat ska vara hart när omöjlig att få? Inför åsynen av dessa svårt sjuka slavnaturer ska de som fortfarande har möjlighet att göra ett fritt val bli skrämda till drogfrihet - morot och piska - som vid hunddressyr.

Vi föräldrar inom Svenska Brukarföreningens anhörigsektion finner FMNs ståndpunkter obegripliga. För oss har det varit en befrielse och en lycka när våra barn har kunnat påbörja behandling med ersättningspreparat. Flera av dem har kunnat påbörja studier och till och med kunnat skaffa sig ett arbete. Vi har kunnat återuppta kontakten med dem, och vi har med glädje kunnat ta emot dem med de öppna armar som FMN förmodligen talar om i sin artikel trots att de i något slags filosofisk bemärkelse inte är drogfria.

Låt de hopplöst förlorade gå sitt självvalda öde till mötes för att gestalta ett varnande exempel, säger FMN. Vad FMN förtiger är att vi genom utformandet av narkotikapolitiken kan bestämma hur kon-

sekvenserna för de narkotikaberoende ska se ut och att organisationen är en viktig aktör i utformandet av denna politik. Det är tack vare organisationer som FMN, RNS och andra som konsekvenserna ser ut som de gör för de narkotikaberoende i dagens Sverige, där rena sprutor inte får delas ut och där metadon och subutexbehandlingarna omgärdas av så stränga kriterier att endast ett fåtal av de behövande kan få behandling. Låt oss förändra den svenska narkotikapolitiken så att den anpassas till vetenskap och fakta. Befria den från ideologiska övertoner och moralism.

Gunnel Ajneling

Ordförande (och anhörig) Svenska Brukarföreningens Anhöriga

Marja Peura

Sekreterare (och anhörig) Svenska Brukarföreningens Anhöriga

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Respektera trafiksepareringen i Husby

TRAFIKPOLITIK En majoritet av landets rektorer är bekymrade över elevernas säkerhet. Problemet är att barnen måste passera livligt trafikerade bilgator på vägen till skolan. Föräldrarna är också bekymrade och de som så hava möhlighet sätter sina telningar i bilen och skjutsar dem till skolan, vilket förvärrar problemet eftersom ungarna måste kryssa mellan horder av dubbelparkerade bilar utanför skolorna.

Debatt
:

Förbjud pälsindustrin!

DJURRÄTT Djurrättsalliansens bilder från minkfarmar i Sverige, som visas i Rapport, talar sitt tydliga språk. Det är uppenbart att minkar mår dåligt instängda i burar. Ett liv i bur ger dem inte alls möjlighet att få utlopp för sina naturliga instinkter. De som förespråkar uppfödning av minkar för päls hävdar att djuren mår bra i de små burarna. De säger att minkarna inte behöver få utlopp för sin jaktinstinkt och sitt enorma rörelsebehov eftersom de får sin mat utan att behöva jaga. I så fall borde ju samma resonemang gälla även hundar och katter som serveras mat. Men hundar och katter skulle vi aldrig komma på att stänga in i små burar dygnet runt. Bland annat just för att de behöver få utlopp för sitt behov av rörelse samt behöver få använda sin hjärna i lek och träning. Vari ligger skillnaden? Självklart gäller detta även minkar, inte bara katter och hundar. Inget djur mår bra då det berövas sin rörelsefrihet!

Debatt
:

Moderaterna står för en aktiv arbetsmarknadspolitik

Socialdemokratiska politiker i kommuner runt Göteborg anklagar oss moderater för att inte satsa på feriearbeten för ungdomar. Bakgrunden är att regeringen har valt att ta bort specialdestinerade bidrag till kommunerna och i stället ge dessa pengar som generella. Vi tycker att detta ger kommunerna en större möjlighet att använda pengarna där de gör bäst nytta. Detta i stället för att 290 kommuner ska tvingas göra på samma sätt oavsett om det är en bra lösning för den enskilda kommunen eller ej.

Fria.Nu
Debatt
:

'Vad ska ni ha vår röst till?'

Den demokratiska rättsstaten är ett alltjämt förhärskande ideal, åtminstone på en retorisk nivå. Här samlas idéer som att alla människor är lika mycket värda; därför ska alla ha lika rösträtt, och att alla människor ska behandlas lika inför domstol, och av våra myndigheter i övrigt. Dennis Töllborg och Ingrid Segerstedt-Wiberg ställer inför valet frågan om vårt upplysta och demokratiska samhälle verkligen lever upp till de värden som förespråkas.

Fria.Nu

© 2021 Stockholms Fria