Protester mot bygge vid Råstasjön | Stockholms Fria
Stockholms Fria

Protester mot bygge vid Råstasjön

"Byggen i området skulle bli dödsstöten." Det säger nätverket Rädda Råstasjön som bildats i protest mot Solna kommuns byggplaner. Området har stora naturvärden och är i dag en oas för kommunbefolkningen.

I veckan hölls det första samrådsmötet om byggplanerna för Råstasjön i Solna. De Solnabor som kom till mötet på Friends arena var kritiska mot förslaget att bygga bostäder i det strandskyddade området. Byggplanerna visas för allmänheten i Solna stadshus och på stadsbiblioteket 19 december till 28 februari.

Ett nätverk med namnet Rädda Råstasjön bildades i samband med samrådsmötet. Solnaborna Henrik Persson och Ola Persson startade en namninsamling för att stoppa planerna och de har hittills samlat in över 2 000 underskrifter. Tillsammans med Linn Andersson från Fältbiologerna höll de sitt första möte, som lockade ett 30-tal intresserade.

– Nätverket Rädda Råstasjön är en folkrörelse, ett uttryck för civilsamhällets reaktion på en miljöförstörande plan. Vi är partipolitiskt obundna och stöds av Fältbiologerna och Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, säger Henrik Persson.

Råstasjön ligger i det område som kallas Arenastaden, nära Råsunda, på gränsen mot Sundbyberg. Planen är att bygga bostadshus vid sjöns norra strand. Med 1 800 bostadslägenheter, kommersiella utrymmen, vägnät, förskolor och kommunal service vill kommunen binda ihop området med övriga Solna.

Men naturområdet runt sjön är ömtåligt och har strandskyddats. Sjön har ett rikt växt- och djurliv med ett rikt småfågelbestånd. Den rödlistade mindre hackspetten, brunanden och silltruten lever där. Även räv och lodjur har setts till.

– Råstasjön är något så ovanligt som en slättsjö i ett stadsnära område. Som fågellokal är den troligen riksunik för att vara så nära tättbebyggt område. Här finns minst 162 fågelarter runt sjön, varav några rariteter. Det är ett intrikat och komplext ekosystem, säger Henrik Persson.

 

I planbeskrivningen för bygget skriver kommunen också att natur- och rekreationsvärden kommer påverkas betydligt. Mer buller, mer kväve, fosfor och tungmetaller i vattnet är några konsekvenser. Stadsbyggnadsförvaltningen hävdar dock att viss miljöpåverkan kan undvikas. Specialbyggda bullerplank kan sänka ljudet och en föreslagen rening av sjön skulle minska mängden gifter och tungmetaller i vattnet.

Dessutom hävdar kommunen att bygget skulle minska bilanvändningen i området. När staden förtätas och förses med kollektivtrafik skulle behovet av bil minska. Allt detta skulle leda till att fler får tillgång till naturområdet. Men Henrik Persson är skeptisk.

– Det handlar inte alls om att göra djurlivet lättillgängligare. Husbygget skulle enligt bedömare utplåna 80 procent av fågellivet, mycket lite blir kvar att se överhuvudtaget. Vi vill att området ska fortsätta utnyttjas av de 30 000 som idag har sitt andningshål här, och gärna ännu fler. Det är rimligast att hela det kvarvarande naturområdet runt sjön blir naturreservat.

Samtidigt råder bostadsbrist i Stockholm. Enligt Solna kommun kan 1 800 nya lägenheter få plats i området Råsta. Henrik Persson håller med om att behovet är stort, men tycker det är orimligt att exploatera de få grönområdena som finns kvar i den till ytan lilla kommunen.

– Det finns intressanta alternativa förslag till byggande vid Arenastaden. En överdäckning av tågspårområdet nära arenan, till exempel.

 

Har då nätverket Rädda Råstasjön någon chans att påverka beslutet?

– Ja, jag tror att vi har goda chanser att påverka. Vi har redan fått mycket stöd i vår kamp, främst från vanliga Solnabor. Självklart är det väldiga krafter vi sätter oss upp emot. Men vi slåss för en rättvis sak och jag tror att vi i Rädda Råstasjön faktiskt företräder en majoritet av kommuninvånarna i Solna.

Fakta: 

Planprocessen 
Allmänhetens synpunkter på planen ska meddelas till stadsbyggnadsförvaltningen innan slutet av februari. Sedan ska förvaltningen granska synpunkterna och godkänna planen i september. Före en verkställan måste också Solnas kommunstyrelse och fullmäktige anta planen i november. Bygget beräknas vara klart år 2025.

Råstasjöns flora och fauna
Minst 162 fågelarter finns runt sjön, några är sällsynta. Cirka 60 fågelarter häckar. Bland arterna finns näktergal, svarthätta, rödhake, gärdsmyg, vattenrall, häger, rörhöna, knölsvan, gröngöling, kattuggla och tornseglare. Rödlistade arter som mindre hackspett, brunand och silltrut finns i området.

Rekommenderade artiklar

”SL:s agerande är en skandal”

SL borde ha väntat med att anklaga städerskan som fanns ombord på det urspårade Saltsjöbanetåget. – Vi har kritiserat dem flera gånger för bristande kontroll, säger fackförbundet Seko.

Manifestation för en plats i värmen

Vinterkylan kan vara farlig för den som saknar ett hem. Samtidigt stängs de offentliga platserna för behövande. Det hävdar nätverket Aktion för ett varmare Stockholm. Den 25 januari manifesterade de för allas rätt till staden och tak över huvudet.

Läkare vill avslöja brister i vården

I december lanserade föreningen Socialistiska läkare hemsidan Vårdleaks. Syftet är att ge patienter, anhöriga och vårdpersonal ett säkert sätt att blotta missförhållanden.

Björklund: Läs historia, Åkesson!

Liberalernas ledare Jan Björklund sjöng de liberala värdenas lovsång i sitt Almedalstal och angrep SD- ledaren.

–Jimmie Åkesson, gå hem och läs historia!

© 2021 Stockholms Fria