Stockholms Fria

Socialen minskar stödet till unga i prostitution

Mikamottagningen stöder unga som haft sex mot ersättning. Stadens plan för verksamheten kan få hemska konsekvenser, säger Malin Jenstav på Stockholms tjejjour.

Mikamottagningen är specialiserad på att möta unga från 16 år och uppåt som har sex mot ersättning och/eller har sex som självskadebeteende. Mottagningen erbjuder bland annat råd, stöd och behandlande samtal med exempelvis psykoterapi och traumabehandling.

Men enligt nya direktiv från socialförvaltningen är det 18 år som gäller framöver för att få stöd. Dessutom begränsas samtalsstödet till max 15 samtal och den tidigare anonymiteten försvinner.

I ett informationsbrev beskriver socialförvaltningen förändringarna som ett ”utvecklingsarbete” och menar att det i ett växande Stockholm är ”extra viktigt att resurser används på bästa möjliga sätt”.

Stockholms tjejjour har tagit initiativ till en namninsamling som i skrivande stund har över 2 000 namn i protest mot förändringen. ”... [U]tan Mikamottagningen hade jag inte varit densamma. Ett fantastisk verksamhet, fantastiska människor, fantastisk medkänsla som genererat trygghet, mod och kärlek. Utan er hade jag inte varit den jag är idag”, skriver en av undertecknarna.

Malin Jenstav är stödverksamhetsansvarig på Stockholms tjejjour och drog igång stödkampanjen med sina kollegor då jouren samverkar mycket med Mikamottagningen.

– Vi hänvisar många tjejer dit då mottagningen har ett unikt sätt att bemöta och stödja målgruppen och de har spetskompetens inom problematiken. De är i stort sett ensamma om sin kunskap om komplex PTSD och i att arbeta så mycket utifrån personens enskilda förutsättningar och behov obegränsat av tid. Något som ofta är avgörande för att personer med erfarenheter av sex mot ersättning och sex som självskadebeteende ska våga öppna upp och i sin tur kunna ta emot stöd och hjälp.

En viktig del av verksamheten är att bygga en relation med unga som annars ofta beskrivs som svåra att nå. På Mikamottagningen har det funnits tid och expertis att bygga en relation och låta det ta den tid som behövs.

– Och forskning visar att deras modell fungerar, säger Malin Jenstav.

Socialförvaltningens enhetschef Anette Necander skriver i informationsbrevet att förändringsarbetet är i ”ett inledande skede”. Planen är att mottagningen endast ska vända sig till vuxna framöver, men många hamnar i prostitution redan i tidig ålder. Vart 16-17-åringar med den aktuella problematiken ska hänvisas är i nuläget oklart. Någon handlingsplan finns inte. ”I de flesta fall” kommer pågående behandlingar enligt socialchefen dock att fortsätta fram till sommaren 2017.

”För ungdomar i åldrarna 16-18 år kommer Mikamottagningen under en övergångsperiod fortsätta att ta emot dem och deras anhöriga för samtal och i förekommande fall tillsammans med ansvarig handläggare. Vi kommer att säkerställa att ungdomen får fortsatt stöd och att ingen ungdom hamnar mellan stolarna”, skriver Necander.

Men i praktiken har direktiven redan implementerats, nästan utan insyn och kommunikation med berörd personal. Och en del sökande 16-åringar ska redan ha avvisats, enligt Malin Jenstav.

Bakgrunden till förändringen är att förvaltningen gjort en ny tolkning av socialtjänstlagen. Enligt den ska socialtjänsten inte erbjuda terapi utan enbart stöd. Behandling sorterar istället under hälso- och sjukvården, alltså landstinget. Det kan betyda att 16–17-åringar framöver hamnar hos Framtid Stockholm eller barn- och ungdomspsykiatrin.

– Men inget av dem fungerar på samma sätt. Det finns ingen annan verksamhet som bedrivs på det sätt som Mikamottagningen, i kombination med deras spetskompetens.

En annan nyordning är enligt Malin Jenstav att möjligheten till anonymitet försvinner och att antalet samtal begränsas till 15 stycken. Men så kommer det inte att bli, skriver förvaltningen.

– Självklart kan en person som fått 15 samtal be om mer stöd, det kan inte socialförvaltningen ta ifrån någon. Men det betyder inte att Mikamottagningen kommer att kunna tillgodse den rättigheten. Både personalen och klienterna på mottagningen är informerade om att det hädanefter erbjuds 15 samtal och att samtalen avslutas inom en viss tidsram. Faktum kvarstår att stödet har begränsats enormt. Den information som Socialförvaltningen och socialborgarrådet gått ut med har en vilseledande retorik som skapar ytterligare oro hos klienterna. Det är både oprofessionellt och respektlöst av dem, säger Malin Jenstav.

Bara oron för att behandlingen kan vara tidsbegränsad eller att anonymiteten riskerar att försvinna skapar en oerhörd stress hos den utsatta gruppen, menar Malin Jenstav.

– Vi vet att personer som lider av psykisk ohälsa vars behandling avbryts eller vars behandlare byts ut ligger i ökad risk för att begå självmord. Det här är förödande. Om en inte får vara kvar så länge som en trodde så riskeras mycket att rivas upp hos en och terapin kan istället behöva fokusera på den ångest som de nya direktiven skapar.

Malin Jenstav betonar att många klienter på eget initiativ kontaktat socialförvaltningen för att vädja till att de nya direktiven stoppas.

– Vi är många som arbetar inom fältet som använt våra röster för att protestera. Flera av Mikamottagningens klienter har gjort detsamma. De nya direktiven går direkt emot våra gemensamma erfarenheter och kunskaper om vad målgruppen behöver. Det är hög tid att socialförvaltningen lyssnar på oss nu.

Fakta: 

FAKTA

• Åtminstone hälften av de som har sex mot ersättning är under 18 år när det sker, enligt några studier som refereras i fil dr i statsvetenskap Max Waltmans remissvar till SOU 2016:42, ”Ett starkt straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, m.m.”. Många har rymt hemifrån eller erfarit hemlöshet. Prostituerade tillhör också med ”mycket större sannolikhet” utsatta minoritetsgrupper.

• Unga i Stockholm som har utsatts för sexuella övergrepp har oftare erfarenhet av att sälja sex eller har sex som självskadebeteende, enligt en studie som Linköpings universitet tagit fram på uppdrag av socialförvaltningen.

• Mikamottagningen hette tidigare Prostitutionsenheten och ligger på Södermalm. Den tar emot personer från 16 år och uppåt med erfarenhet av sex mot ersättning och/eller sexskadebeteende (sex som självskadebeteende samt människohandel för sexuella ändamål) oavsett, kön, könsidentitet och sexuell läggning. 9 personer arbetar på mottagningen som bl a erbjuder stöd och behandlande samtal.

• PTSD betyder ”post traumatic stress disorder”, på svenska posttraumatiskt stressyndrom.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

SFT blir digital i januari 2017

Efter 15 år som papperstidning blir Stockholms Fria Tidning helt digital. Chefredaktör Kristian Borg har varit med sedan starten och är försiktigt positiv.

© 2022 Stockholms Fria