• Hur mycket rörelseutrymme har barnen i den växande staden? Frågan är alltmer angelägen. Nu har Stockholms stad gjort en första kartläggning av barnens lekytor och parker.
  • Karta över lekplatser/parker där stockholmarna upplever trängsel.
Stockholms Fria

Staden undersöker barnens lekmiljöer

Vad är bra och vad behöver förbättras i stadens lekparker? En unik enkät ger några första ledtrådar.

Vikten av lekutrymme och frihet för barn debatteras allt oftare när staden växer. Förtätning kan få allvarliga konsekvenser när barn väntas trängas på så kallade ”utsläppsgårdar”. Nu har Stockholms stad gjort en första kartläggning av barns lekmiljöer och parker i hela Stockholms stad.

– När staden växer är det viktigt att hålla koll på vilka platser som uppskattas och inte. Hur man utnyttjar dem och vad som saknas. Vi kan använda det som underlag när vi skapar nya områden. Var ska lekplatser och parker placeras, vad ska de innehålla, vad finns det för behov? säger Lisa Klingwall, landskapsarkitekt vid Stadsbyggnadskontoret och ansvarig för undersökningen Här leker vi.

Undersökningen är gjord i form av en webbenkät under 2015–2016 och över 1 500 svar har kommit in från pedagoger, föräldrar och barn. Och man kan fortfarande gå in och svara på frågorna.

– Webbsidan är uppe och vi tar gärna in fler svar. Ju fler vi får, desto bättre slutsatser kan vi dra.

Det handlar om både grönytor och lekområden och enligt den första sammanställningen av resultaten är de flesta nöjda eller mycket nöjda. Totalt 90 procent upplever ganska eller mycket bra tillgång till parker i sin närmiljö. När det gäller förskolorna säger 87 procent av de svarande att de har en egen gård, antingen en hel yta i anslutning till fastigheten (74 procent) eller en del av en bostadsgård (13 procent).

– Jag är positivt överraskad att man är så nöjd generellt, säger Lisa Klingwall. Nu börjar vi få en bra täckning på de behov som finns och kan ta fram riktlinjer.

Enkätsvaren ska analyseras under året och därefter kan man titta på detaljerna.

– Vi är precis i startgroparna för projektet, säger Lisa Klingwall. Vi hoppas att undersökningen ger en bättre helhetsbild och att vi kan plocka upp problem i tidigare skede. Sedan får vi se hur resten av staden, stadsdelarna och områdesplaneringen, plockar upp undersökningen.

Staden anser sig ha anlagt ett barnperspektiv i undersökningen och enligt Lisa Klingwall ska det genomsyra all stadsplanering.

– Jag skulle säga att alla mina kollegor har ett barnperspektiv, det är en prioriterad fråga för staden. Vi jobbar även med barnkonsekvensanalyser och när det gäller att utveckla specifika platser så för vi en dialog med barn och unga och får in deras perspektiv.

I den aktuella undersökningen kommer 14 procent av svaren från barnen själva, antingen har de fyllt i med målsmans tillstånd (3 procent) eller med hjälp av vuxen (11 procent).

– Men vi hoppas att fler barn och unga går in på webbsidan och fyller i. Det kan vara en rolig sak att göra med sina barn en söndagseftermiddag, säger Lisa Klingwall.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

1 av 10 förskolor saknar egen gård

Förskolor saknar egen gård. Lekparkerna är skräpiga och underhållet eftersatt. Men många är nöjda också, enligt en undersökning av stans lekplatser.

Stockholm får kvinnomuseum

Kvinnors kamp är underrepresenterad på museerna, menar staden och öppnar ett kvinnohistoriskt museum nästa år.

© 2022 Stockholms Fria