• Beslutet att Ericastilftelsens avtal sägs upp av landstinget har väckt både ilska och oro, berättar Anna Norlén, verksamhetschef.
Stockholms Fria

Hoppet tillbaka för stöd till adopterade

Verksamheter för adopterade hotas i både staden och landstinget. Efter protester har politikerna delvis backat.

Ericastiftelsen, som ger psykoterapeutisk behandling för adoptivfamiljer, fick i september beskedet att avtalet med Stockholms läns landsting inte skulle förlängas efter december 2018.

– Beslutet har väckt otroligt starka reaktioner, både ilska och oro. Bland mina medarbetare har det varit bestörtning, vi är ju väldigt engagerade i våra patienter. Sedan blir det en oro för de egna jobben på arbetsplatsen. Många har jobbat i mellan 15 och 30 år, säger Anna Norlén, verksamhetschef på Ericastiftelsen.

Stiftelsen som bedriver både terapi och högskoleutbildning har haft kontinuerligt samarbete med landstinget sedan tidigt 1950-tal. Avtalet med SLL motsvarar 60 procent av Ericastiftelsens inkomster.

– Man har inte gjort någon konsekvensanalys angående våra patientgrupper, och har inte haft en annan lösning i beredskap. Det kan jag tycka är märkligt när det handlar om barn och ungdomar med psykisk ohälsa, säger Anna Norlén.

Även om Ericastiftelsen är en relativt liten verksamhet med 350 patienter, varav 200 årligen får aktiv behandling, menar Anna Norlén att det råder brist på resurser för just denna grupp inom landstinget.

– Ofta har de väldigt komplexa besvär som påverkar dem hemma, på förskolan, i skolan och med kompisar.

Adopterade har en ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa, enligt Anna Norlén.

– Det kan bero på att barnen bott på institutioner eller barnhem där de inte alltid behandlats bra innan de blivit adopterade. Det är också en påfrestning att byta land och kultur och komma till ett helt nytt sammanhang som barn. Ju tidigare man hjälper till med sådant, desto mindre risk att det blir livslånga besvär, säger Anna Norlén.

Antalet internationella adoptioner sjunker just nu, enligt Anna Norlén.

– På ett sätt är det väldigt bra, det betyder att de länder som tidigare adopterat sina barn till Sverige har utvecklat en bättre omsorg för sina barn i hemländerna.

Men även om antal adoptivbarn minskat har snittåldern gått upp.

– Tidigare var det många spädbarn, nu är många runt 4-5 år gamla. Vi som jobbar med adoptivbarn ser att det leder till ett ökat behov för de som kommer hit, de kanske har bott på gatan eller på barnhem i flera år och farit illa.

Det kan också handla om barn som utsatts för våld eller övergrepp, vilket kräver mycket kvalificerat stöd de första åren efter att barnet kommer till Sverige.

– Då behöver man både arbeta med traumabehandling och anknytningsinsatser på samma gång. Det kräver specialkompetens och ett samarbete mellan både kommun och landsting.

Nu är Anna Norlen orolig att mycket av den kompetens som Ericastiftelsen har riskerar att försvinna.

– Vi har samarbetskontakter med myndigheter, föreningar och verksamheter. Det tar ofta väldigt lång tid att bygga upp rutiner för samverkan.

Enligt landstinget handlar beslutet om den skärpta lagstiftningen kring lagen om offentlig upphandling.

– Vi håller på att gå igenom alla avtal och i samband med det har vi uppmärksammat att en del av dem inte är korrekt tecknade, de är olagliga, säger Jessica Ericsson (L), ordförande i hälso- och psykiatriberedningen.

Landstinget riskerar böter på miljonbelopp till Konkurrensverket om landstinget förlänger avtal som inte har upphandlats på ett korrekt sätt.

– Men kan vi samarbeta med Ericastiftelsen på ett lagligt sätt så vill vi försöka, säger Jessica Ericsson.

En av möjligheterna som ska utredas är IOP, idéburet offentligt partnerskap, en modell för samarbete mellan ideell verksamhet och landsting eller kommuner. Men det är inte självklart att det går:

– Vissa kommuner och landsting har gett sig på IOP och en del fall har konstaterats vara olagliga, säger Jessica Ericsson.

Men det kan vara en lösning för Ericastiftelsen. I början av nästa år hoppas landstinget ha ett färdigt förslag.

Även inom Stockholms stad har verksamhet som berör adopterade varit hotade. I ett förslag från socialförvaltningen skulle Spiras öppettider minskas med 50 procent, Duvnäs föräldrastöd skulle minskas med en tjänst och Resurscentrum för adopterade och deras familjer minskas med en av två samordnare.

Spira är en öppen pedagogisk verksamhet för adopterade barn och familjer i Stockholms stad.

– Det är väldigt sorgligt eftersom jag vet vilka goda resultat vi har. Verksamheten ger fördelaktiga effekter för de adopterade barnen och deras familjer och är oerhört värdefulla, säger Spiras verksamhetschef Lotta Rajalin.

Exakt hur stora nedskärningar det handlar om vet inte Lotta Rajalin, men troligen kan öppettiderna komma att påverkas.

Politikerna verkar nu ha tagit intryck av protester som uppstod efter att de föreslagna nedskärningarna inom Stockholms stad och landsting blev kända. Anna Norlén tror att det är därför som landstinget har valt att backa vad gäller Ericastiftelsen.

– Det har varit stora påtryckningar från kolleger och brukare, från oppositionen och experter inom barn- och ungdomspsykiatri, säger Anna Norlén.

Nu har även staden backat. Efter namnunderskrifter och uppvaktning av socialborgarrådet har socialförvaltningen dragit tillbaka förslaget om att Duvnäs föräldrastöd får en tjänst mindre. Hur mycket de andra verksamheterna påverkas är inte klart, det ska socialförvaltningen utreda.

– Det är viktigt att vi får underlag. När det kommer färre barn till Sverige så kommer det förstås färre barn till Spira, säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Enligt Åsa Lindhagen ska det också utredas om Spira även kan ta emot äldre barn. Samtidigt vill hon poängtera att det aldrig handlat om att försämra stödet för adopterade och deras familjer:

– Om vi ser att vi gör en förändring som får negativa konsekvenser för de här familjerna, att de inte kan få det stöd man fått tidigare, då ska vi inte göra förändringarna, säger hon.

Fakta: 

Efter att denna artikel publicerades meddelade Åsa Lindhagens pressekreterare Cecilia Engström att inte heller Spira kommer att påverkas:

– Vi har nu fått underlag om Spira som visar att antalet besökare per dag är förändrat. Därför kommer verksamheten inte ändras, skriver hon till SFT.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Sös värst i vänteligan

Stora skillnader i väntetider på stans akutmottagningar. Värst är det på Sös. Och kvinnor får vänta längre än män.

Unga drabbas av indragen assistans

Funktionsrörelsen vittnar om ökade avslag på personlig assistans. "De har tagit ifrån mig mina rättigheter", säger 22-åriga Nora Eklöv.

© 2024 Stockholms Fria