• "Mer kunskap krävs", svarar folkhälsominister Gabriel Wikström (S) på frågan om vilka konkreta förändringar som behövs i vården. Bilden: Gabriel Wikström och statsminister Stefan Löfven i sommarens Prideparad.
Stockholms Fria

Regeringen: Transpersoner får ersättning 2018

Förra veckan ockuperade Transförsvaret Socialstyrelsen i protest mot regeringens passivitet i transfrågor. Folkhälsominister Gabriel Wikström svarar nu på kritiken.

Regeringens svar i korthet:

• Ny lag om ersättning till steriliserade transpersoner kommer i juli 2018.

• Svar om byte av juridiskt kön utan medicinsk utredning väntar ”inom kort”.

• Den ojämlika vården ses över och

• en kartläggning av transpersoners villkor ska bli klar i slutet av 2017.

Det skriver folkhälsominister Gabriel Wikström (S) som har valt att svara på Stockholms Fria Tidnings frågor om transpersoners rättigheter via mejl. Här är våra frågor och regeringens svar.

Regeringen har tidigare aviserat ett lagförslag om att personer som steriliserats i  samband med ändrad könstillhörighet (fram till 2013) ska kunna ansöka om ersättning från staten. När avser ni lägga denna proposition till riksdagen?

– Planen är att en proposition ska läggas i riksdagen våren 2018 och ambitionen är att lagen träder i kraft juli 2018.

Vilka andra åtgärder kommer regeringen att vidta när det gäller att stärka transpersoners rättigheter och minska antalet självmord bland transpersoner?

– Folkhälsomyndigheten har ansvar för det suicidförebyggande arbetet, det vill säga arbetet mot självmord. I det uppdraget ingår givetvis också det suicidförebyggande arbetet i specifika grupper som bland transpersoner. Vi vet att det här är ett omfattande problem och att det krävs fler insatser. Folkhälsomyndigheten kommer även att redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram och jobbas mer med genom övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Det tror jag är en viktig del.

Regeringen har aviserat en utredning för att undersöka ”transpersoners villkor och situation i samhället”. När planeras denna utredning börja och sluta? Statistik om självmord och tidigare utredningar talar sitt tydliga språk. Varför behövs det ännu en utredning?

– Utredningsdirektiven, alltså uppdraget till utredningen, håller just nu på att arbetas fram i regeringskansliet och vi hoppas på att kunna tillsätta utredningen så snart som möjligt. Uppdraget är tänkt att redovisas i slutet av nästa år. Utredningen kommer att få i uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ökad trygghet för transpersoner. Jag tror att det här är en viktig utredning som kan ta det helhetsgrepp som behövs.

Ser ni behov av några konkreta förändringar för att garantera att vården bli rättssäker och likvärdig för transpersoner över hela landet? I så fall vilka och hur ska de implementeras?

– Regeringens mål för hela hälso- och sjukvårdspolitiken är att befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig.

– Att transpersoner upplever vården som ojämlik eller bemöts med okunskap och därför hellre undviker att söka vård, är oacceptabelt. Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har fått flertalet uppdrag med syfte kartlägga och förbättra transpersoners hälsa. Det är viktigt att det finns en större kunskap och kartläggning av bland annat hälso- och sjukvården för att bättre se vilka insatser som krävs. Jag önskar såklart att mer var gjort sedan tidigare.

Fler än någonsin vill ändra sitt juridiska kön, hittills 170 personer i år (fram till i augusti), skriver DN. I Norge är detta numera möjligt utan medicinsk utredning. Ser ni något behov av motsvarande lagändring i Sverige?

– Utredningen om juridiskt kön bereds i Regeringskansliet och vi hoppas på att kunna återkomma inom kort med hur vi går vidare med utredningens förslag.

Hur ser regeringen på det fortsatta arbetet när det gäller transpersoners rättigheter? Vad mer anser ni behöver göras, förutom de från er aviserade åtgärderna?

– Vi kommer att behöva fortsätta arbetet för att stärka transpersoners rättigheter. Pådrivande organisationer i civilsamhället och modiga politiker före oss har bidragit till att utvecklingen har gått i rätt riktning. Samhället utvecklas ständigt och lagstiftningen och dess tillämpning måste utvecklas i takt med det. I grunden handlar det om att säkerställa alla människor ska ha samma förutsättningar till en god hälsa och rätten att vara den man är.

Fakta: 

FAKTA

• Föreningen Transförsvaret ockuperade Socialstyrelsen den 21 november, dagen efter Trans Day of Remembrance. Gruppens kravlista till regeringen gäller bl a att Socialstyrelsen bör uteslutas från transvården, att transvården ska vara likvärdig över hela landet, att juridisk könstillhörighet ska avskaffas och att sjukvårdens restriktioner för asylsökande transpersoner ska bort. Hela listan finns att läsa här.

• Rapporten ”Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner” är den mest omfattande studie som gjorts hittills av transpersoners hälsa i Sverige. Den utfördes 2015 av Folkhälsomyndigheten och baseras på en enkätundersökning där 800 transpersoner har deltagit. Enligt rapporten har mer än var tredje person allvarligt övervägt att ta sitt liv. Varannan har upplevt kränkande behandling.

• Juli 2013 försvann lagkravet på att det krävs sterilisering vid könskorrigerande operation.

• Läs även debattartikeln av Transförsvarets ordförande Mia Mulder.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2024 Stockholms Fria